Deň otvorených dverí – Európska kampaň EU – OSHA

„Zdravé pracoviská – Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe“

   

     V rámci Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 79 (č. dv.  303 a 312) uskutoční

 

dňa 24.10.2023 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.

 

Deň otvorených dverí odboru preventívneho pracovného lekárstva

kampane Zdravé pracoviská 2023-2025:

„Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe“,

 

Čítať viacDeň otvorených dverí – Európska kampaň EU – OSHA

Európska kampaň EU – OSHA

„Zdravé pracoviská – Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe“

 

     Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) začína v roku 2023 trojročnú kampaň „Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe“, ktorej cieľom je stimulovať spoluprácu v záujme bezpečnej a produktívnej digitálnej transformácie práce.

    Jedným zo spôsobov ako to dokázať, je strategické plánovanie založené na piatich hlavných cieľoch:

  1. Poskytovaním faktov a čísel zvyšovať informovanosť o dôležitosti, relevantnosti a dôsledkoch digitálnej transformácie práce vrátane podnikovo-hospodárskych dôsledkov na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP).
  2. Zvyšovať informovanosť a praktické znalosti vo všetkých odvetviach, na všetkých typoch pracovísk a pri všetkých špecifických skupinách pracovníkov (napr. ženy, migranti) o bezpečnom a produktívnom používaní digitálnych technológií v práci.
  3. Zlepšovať vedomosti o nových a vznikajúcich rizikách a príležitostiach súvisiacich s digitálnou transformáciou práce.
  4. Podporovať vykonávanie hodnotenia rizík a zdravé a bezpečné proaktívne riadenie digitálnej transformácie práce poskytovaním prístupu k relevantným zdrojom (napr. osvedčeným postupom, kontrolným zoznamom, nástrojom a usmerneniam).
  5. Spájať zainteresované strany s cieľom uľahčiť výmenu informácií, vedomostí a osvedčených postupov a stimulovať spoluprácu v záujme bezpečnej a produktívnej digitálnej transformácie práce.

Čítať viacEurópska kampaň EU – OSHA