26. jún – Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi.

     Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov v roku 1987 vyhlásilo 26. jún za Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi ako vyjadrenie svojho odhodlania pri dosahovaní cieľa medzinárodnej spoločnosti bez drog.

     Medzinárodný deň je každoročne podporovaný jednotlivcami, komunitami aj rôznymi organizáciami. Cieľom tohto dňa je informovať verejnosť, najmä však mladých ľudí, ktorí častokrát nie sú dostatočne alebo pravdivo informovaní o škodlivých účinkoch drog a ich dopade na zdravie jedinca.

     Organizácia Spojených národov pripomína, že jedným z cieľov Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog je posilnenie globálnej činnosti a spolupráce.   Prekážok na dosiahnutie stavu, aby sa drogy nezneužívali je mnoho, patrí k nim predovšetkým nezákonné pestovanie a obchodovanie s nimi, a s tým súvisiaca trestná činnosť.

     V roku 2016 užilo drogy aspoň raz počas jedného roka približne 275 miliónov ľudí na celom svete, čo je približne 5,6% celosvetovej populácie vo veku od 15 – 64 rokov. Mnohé krajiny čelia nárastu úmrtí súvisiacich  s užívaním drog a tiež epidémiám opiátov.

     Vo svete sa o drogách veľa hovorí – na uliciach, v školách, na internete a v televízii. Niečo z toho je pravda, niečo zase nie. Veľa z toho, čo ľudia o drogách počujú, pochádza od tých, ktorí ich predávajú. Z prieskumu, ktorý bol urobený Ústavom informácií a prognóz školstva medzi žiakmi základných a stredných škôl na Slovenku ešte na jar v roku 2012, hovoria výsledky o tom, že skoro každý štvrtý žiak 7., 8. a 9 ročníka základnej školy a každý tretí študent 1., 2. a 3 ročníka strednej školy už vyskúšal nejakú nelegálnu drogu!

     Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Svidníku, oddelenie epidemiológie, podpory zdravia a výchovy k zdraviu vykonáva počas celého školského roka zdravotno-výchovné aktivity na prevenciu drog a drogových závislostí na základných a stredných školách. I takouto formou môžeme pomôcť zastaviť nepriaznivý trend užívania drog žiakmi základných a študentami stredných škôl!

     Naším želaním je, aby sa pravda o škodlivosti všetkých drog dostala k žiakom skôr, ako sa k nim dostanú falošné informácie od ich „priateľov“ alebo drogových dílerov. Tí im totiž hovoria o tom, ako im drogy pomôžu a akí budú „cool“, keď ich zoberú.

     Deti a mladí do určitého veku sú drogami ohrození omnoho viac ako dospelý človek, ktorý už má predsa len určitý prehľad, skúsenosti a ustálený (viac-menej) hodnotový systém. V takej situácii je preto dôležité, či deti majú k dispozícii dostatok informácií a sú na stretnutie s drogo

u pripravené.

     Jednou z najúčinnejších foriem, ako predchádzať experimentovaniu s drogou, je prevencia, v rámci ktorej by sa mali šíriť objektívne informácie o drogách, ich účinkoch na organizmus človeka, a tým dostávať tieto informácie do povedomia mladých ľudí. Do prevencie by sa nemali zapájať len odborní pracovníci, ale aj rodičia, ktorých snahou by malo byť utužovanie rodinných vzťahov a tiež by mali vedieť efektívne vypĺňať voľný čas strávený so svojimi deťmi.

 

Spracoval: odd. EPZaVZ