Deň otvorených dverí – Európska kampaň EU – OSHA

„Zdravé pracoviská – Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe“

   

     V rámci Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 79 (č. dv.  303 a 312) uskutoční

 

dňa 24.10.2023 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.

 

Deň otvorených dverí odboru preventívneho pracovného lekárstva

kampane Zdravé pracoviská 2023-2025:

„Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe“,

 

Čítať viacDeň otvorených dverí – Európska kampaň EU – OSHA

Európska kampaň EU – OSHA

„Zdravé pracoviská – Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe“

 

     Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) začína v roku 2023 trojročnú kampaň „Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe“, ktorej cieľom je stimulovať spoluprácu v záujme bezpečnej a produktívnej digitálnej transformácie práce.

    Jedným zo spôsobov ako to dokázať, je strategické plánovanie založené na piatich hlavných cieľoch:

  1. Poskytovaním faktov a čísel zvyšovať informovanosť o dôležitosti, relevantnosti a dôsledkoch digitálnej transformácie práce vrátane podnikovo-hospodárskych dôsledkov na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP).
  2. Zvyšovať informovanosť a praktické znalosti vo všetkých odvetviach, na všetkých typoch pracovísk a pri všetkých špecifických skupinách pracovníkov (napr. ženy, migranti) o bezpečnom a produktívnom používaní digitálnych technológií v práci.
  3. Zlepšovať vedomosti o nových a vznikajúcich rizikách a príležitostiach súvisiacich s digitálnou transformáciou práce.
  4. Podporovať vykonávanie hodnotenia rizík a zdravé a bezpečné proaktívne riadenie digitálnej transformácie práce poskytovaním prístupu k relevantným zdrojom (napr. osvedčeným postupom, kontrolným zoznamom, nástrojom a usmerneniam).
  5. Spájať zainteresované strany s cieľom uľahčiť výmenu informácií, vedomostí a osvedčených postupov a stimulovať spoluprácu v záujme bezpečnej a produktívnej digitálnej transformácie práce.

Čítať viacEurópska kampaň EU – OSHA

Deň otvorených dverí

Európska kampaň EU – OSHA

„Zdravé pracoviská znižujú záťaž“

 

     Od 24. októbra 2022 sa začína Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v rámci ktorého Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 79 (č. dv.  303 a 312) uskutoční

 

dňa 25.10.2022 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.

Deň otvorených dverí odboru preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie „Zdravé pracoviská znižujú záťaž“,

 

Čítať viacDeň otvorených dverí

Európska kampaň EU – OSHA

„Zdravé pracoviská znižujú záťaž“

     Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) začala v roku 2020 trojročnú kampaň „Zdravé pracoviská znižujú záťaž“, ktorej zámerom je zvýšiť informovanosť o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou a o tom, aké dôležité je im predchádzať. Jej cieľom je povzbudzovať zamestnávateľov, zamestnancov a ďalšie zainteresované strany, aby spolupracovali v záujme prevencie poškodení podpornopohybovej sústavy.

Čítať viacEurópska kampaň EU – OSHA

Kategórie PPL

OZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁCE 2 – aktualizované

Aktualizovaná informácia

     § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie z hľadiska zdravotného rizika; oznamujú sa údaje k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Zmeny, ktoré nastanú v personálnom obsadení v prácach v kategórii 2 neskôr v priebehu roka, sa dodatočne neaktualizujú.

Čítať viacOZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁCE 2 – aktualizované

Deň otvorených dverí

Európska kampaň EU – OSHA „Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky“ Od 21. októbra 2019 sa začína Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v rámci ktorého Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 79 (č. dv.  303 a 312) uskutoční   dňa 25.10.2019 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.   … Čítať viac Deň otvorených dverí

Kategórie PPL

Európska kampaň EU – OSHA

„Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky“

     Na mnohých európskych pracoviskách sú zamestnanci vystavení nebezpečným látkam. Tieto expozície sú bežnejšie, než si väčšina ľudí uvedomuje a v skutočnosti k nim môže dochádzať skoro na všetkých pracoviskách. Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia to vyvoláva veľké obavy.

     Expozície nebezpečným látkam na pracovisku vedú k akútnym a dlhodobým zdravotným problémom ako napr. ochorenie dýchacích ciest (astma, rinitída, azbestóza, silikóza), poškodenie vnútorných orgánov vrátane mozgu a nervového systému, podráždenia kože a kožných ochorení, rakoviny.

Čítať viacEurópska kampaň EU – OSHA

Európska kampaň EU – OSHA

„Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky“

     Na mnohých európskych pracoviskách sú zamestnanci vystavení nebezpečným látkam. Tieto expozície sú bežnejšie, než si väčšina ľudí uvedomuje a v skutočnosti k nim môže dochádzať skoro na všetkých pracoviskách. Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia to vyvoláva veľké obavy.

     Expozície nebezpečným látkam na pracovisku vedú k akútnym a dlhodobým zdravotným problémom ako napr. ochorenie dýchacích ciest (astma, rinitída, azbestóza, silikóza), poškodenie vnútorných orgánov vrátane mozgu a nervového systému, podráždenia kože a kožných ochorení, rakoviny.

Čítať viacEurópska kampaň EU – OSHA

Kategórie PPL