Európska kampaň EU – OSHA

„Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“

Bezpečné a zdravé pracovné podmienky počas celého pracovného života sú prínosom pre zamestnancov, podniky i celú spoločnosť. To je hlavným posolstvom kampane Zdravé pracoviská, ktorá prebieha v rokoch 2016 až 2017.

Má tri kľúčové ciele:

  1. propagovať udržateľnú prácu a zdravé starnutie od začiatku pracovného života,
  2. predchádzať zdravotným problémom počas celého pracovného života,
  3. ponúkať zamestnávateľom a zamestnancom spôsoby na riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súvislosti so starnúcou pracovnou silou a podporovať výmenu informácií a dobrej praxe.

Prečo je táto kampaň taká dôležitá?

Európska pracovná sila starne. Vek odchodu do dôchodku sa zvyšuje, v dôsledku čoho sa predlžuje aj pracovný život.

Očakáva sa, že do roku 2030 budú v mnohých európskych krajinách zamestnanci vo veku 55 – 64 rokov tvoriť 30 % alebo viac pracovnej sily. Vek odchodu do dôchodku sa v mnohých členských štátoch zvyšuje a mnohí zamestnanci preto pravdepodobne budú musieť dlhšie pracovať. Preto je potrebné vyvinúť úsilie na zabezpečenie bezpečných a zdravých pracovných podmienok počas celého pracovného života.

Podľa stratégie Európa 2020 demografické zmeny predstavujú jednu z najväčších výziev, ktorým čelí Európa. Na riešenie tejto situácie Strategický rámec v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2014 – 2020 Európskej únie (EÚ) navrhuje opatrenia na podporu dobrej praxe a zlepšenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia v práci (BOZP) pre všetkých zamestnancov.

Od 23. októbra 2017 sa začína Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v rámci ktorého Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 79 (č. dv.  303 a 312) uskutoční

dňa 24.10.2017 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.

Deň otvorených dverí odboru preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie „Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“,

kde zamestnanci sprístupnia zamestnávatel’om právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – preventívne hodnotenie zdravotných rizík z faktorov práce a pracovného prostredia, obmedzovanie pôsobenia zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia a ich negatívne pôsobenie na zdravie zamestnancov.

Práca prospieva fyzickému a duševnému zdraviu a dobré riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zvyšuje produktivitu a efektivitu. Demografické zmeny môžu spôsobovať problémy, ale zaistenie udržateľného pracovného života prispieva k zvládnutiu týchto výziev.

Výhody kampane „Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“ sú:

– pracovná sila bude zdravá, produktívna a   motivovaná, vďaka čomu si organizácie udržia svoju konkurencieschopnosť a inovačné schopnosti,

– cenné zručnosti a pracovné skúsenosti možno udržať v rámci organizácie prostredníctvom odovzdávania poznatkov a väčšieho počtu talentovaných a zručných zamestnancov,

– pracovná neschopnosť a absencie sa znížia, vďaka čomu sa znížia aj náklady organizácie za pracovnú neschopnosť a zvýši sa produktivita,

– zníži sa fluktuácia zamestnancov,

– pracovné prostredie bude pozitívnejšie a zamestnancov všetkých vekových kategórií bude motivovať k tomu, aby v plnej miere využili svoj potenciál.

Ing. Slávka Vasilenková

odd.PPLaT, RÚVZ Svidník