Európskeho imunizačného týždňa

     Regionálny úrad pre Európu Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej len „WHO/EUROPE“) vyhlásil na dni od 24. apríla do 30. apríla 2022 17. ročník Európskeho imunizačného týždňa/ European Immunization Week (z angl. ďalej len „EIW 2022“).

         Slogan ,,Prevent  Protect  Immunize“/ ,,Predchádzať  Chránit‘  Očkovať“ vyjadruje posolstvo každoročnej kampane.

 

Témou tohoročného EIW je slogan

,,Long Life for All“.

„Dlhý život pre všetkých“.

     Dlhý život pre všetkých nie je sľub, je to ambícia, pretože každý si zaslúži šancu na plnohodnotný život.

     Cieľom kampane je zdôrazniť potrebu spravodlivej dostupnosti k očkovacím látkam pre všetkých a vďaka nim umožniť všetkým prežiť dlhší život v zdraví .

Fakty o očkovaní informujú o tom, že:

  • európsky región si od roku 2002 udržiava stav bez detskej obrny,
  • 29 z 53 krajín v regióne eliminovalo endemické šírenie osýpok a ružienky,
  • ohniská záškrtu neboli v regióne hlásené od začiatku 90. rokov 20. storočia,
  • viac ako 600 miliónov ľudí v európskom regióne bolo zaočkovaných proti COVID-19, čím sa zachránilo nespočetné množstvo životov a iné.

 

Faktom tiež je, že:

  • počas pandémie klesla zaočkovanosť detí vo viacerých európskych krajinách; je veľmi dôležité, aby deti, ktoré vynechali dávku niektorého očkovania, sa vrátili k očkovaciemu plánu, aby sa predišlo prepuknutiu smrteľných ochorení,
  • migranti a utečenci musia mať prístup k potrebným očkovaniam, aby ich chránili pred ochoreniami, ktoré by sa mohli šíriť kdekoľvek, kde sa nachádzajú,
  • hodnota očkovacích látok sa nemeria počtom podaných dávok; ich hodnota tkvie v tom, že vďaka nim môžeme žiť náš život v zdraví a dlhšie,
  • očkovacie látky poskytujú príležitosť a nádej pre nás všetkých, aby sme si užili plnohodnotnejší život – a to je niečo, za čo by sme mali všetci bojovať.

 

     Pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku je zriadená poradňa očkovania, ktorej činnosť  je zameraná na poradenstvo v oblasti ochorení preventabilných očkovaním.

 

     Touto cestou si dovoľujeme pozvať občanov v rámci „týždňa otvorených dverí“ do poradne očkovania v dňoch od 24. apríla do 30. apríla 2022  na Regionálny úrad verejného zdravotníctva, oddelenie epidemiológie, podpory zdravia a výchovy k zdraviu, Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Svidník.

 

     V prípade potreby je možnosť získať viac informácií na telefónnom čísle 054/7880031, príp. e-mail: sk.senajova@uvzsr.sk, sk.pczvpz@uvzsr.sk.

 

 

Spracoval:

Odd. epidemiológie, podpory zdravia a výchovy k zdraviu, RÚVZ Svidník