Európsky Imunizačný Týždeň 2023

23. apríla 2023 – 29. apríla 2023

Témou tohtoročného EIW je slogan

„The big catch up“

„Dobehnime zabudnuté očkovanie“

Regionálny úrad pre Európu Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej len „WHO/EUROPE“) vyhlásil na rok 2023 už 18. ročník Európskeho imunizačného týždňa / European Immunization Week (z angl. ďalej len „EIW 2023“) /.

Slogan „Prevent Protect Immunize“ / „Prechádzať Chrániť Očkovať“ vyjadruje posolstvo každoročnej kampane.

Cieľom kampane je zdôrazniť potrebu dať sa zaočkovať v dostatočnom predstihu ešte predtým, ako sa vyskytneme v rizikovom prostredí, v ktorom môžeme byť vystavení  rôznym infekčným ochoreniam. Včasné očkovanie je účinný prostriedok, vďaka ktorému môžeme predísť závažným infekčným ochoreniam alebo ich komplikáciám.

Hlavné odkazy EIW 2023:  

  • „Každá dávka sa počíta“ –  každá     dávka     očkovacej     látky     je     dôležitá na predchádzanie vzniku a šírenia infekčných ochorení. 
  • „Včasnosť očkovania je dôležitá“ – očkovací kalendár pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých je nastavený s cieľom ochrany pred infekčnými ochoreniami v takom časovom intervale, v ktorom je očkovanie najviac potrebné. Dôležité je teda dodržiavať termíny očkovania v zmysle očkovacieho kalendára a doočkovať sa chýbajúcimi dávkami očkovacej látky.
  • „Rozprávajme sa o očkovaní“ – otvorená komunikácia pacientov a zdravotníckych pracovníkov vytvára pochopenie a podporuje motiváciu zo strany rodičov dodržiavať termíny očkovania nastavené v očkovacom kalendári alebo  odporúčaniach expertov.

 

Hlavné cieľové skupiny:

  • rodičia – včasnosť očkovania a doočkovanie detí chýbajúcimi dávkami očkovacej látky podľa očkovacieho kalendára,
  • deti a mladiství – spektrum typov očkovania je výrazne nad rámec pravidelného povinného očkovania; na Slovensku je očkovanie dostupné aj proti iným ochoreniam preventabilných očkovaním, ako sú napríklad ochorenia vyvolané ľudským papilomavírusom (HPV), rotavírusové infekcie, kliešťová encefalitída, invazívne meningokokové ochorenia, chrípka a ďalšie, 
  • staršie osoby – ochorenie Covid-19 napriek klesajúcemu počtu hospitalizácií stále spôsobuje komplikované stavy, ktoré v mnohých prípadoch vedú k úmrtiu; očkovanie proti  tomuto ochoreniu je pre túto rizikovú skupinu aj napriek postupnému uvoľňovaniu protipandemických opatrení stále dôležité rovnako ako očkovanie proti iným závažným respiračným ochoreniam.

 

Faktom je, že:

  • počas pandémie ochorenia Covid-19 klesla zaočkovanosť detí vo viacerých európskych krajinách; v Slovenskej republike je v posledných rokoch stále veľa okresov s nedostatočnou zaočkovanosťou detí na zabezpečenie kolektívnej imunity a vysoký počet nekompletne očkovaných detí; v poslednom období zaznamenávame tiež domáce sporadické prípady ochorení, ktoré sa u nás dlhšiu dobu nevyskytovali, ako sú napríklad osýpky alebo diftéria; 
  • očkovacie látky poskytujú príležitosť pre všetkých na pokojnejší život bez strachu zo vzniku menších alebo väčších ohnísk rôznych nákaz a vypuknutia epidémií infekčných ochorení.

 

Na realizácii aktivít EIW sa bude podieľať aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, na ktorom je v rámci oddelenia epidemiológie zriadená Poradňa očkovania na t. č. 054/7880031.

Poradňa poskytuje poradenstvo v problematike povinného pravidelného očkovania detí a dospelých v zmysle očkovacieho kalendára, poradenstvo v očkovaní pred cestou do zahraničia, v problematike odporúčaného očkovania a poradenstvo v očkovaní osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz.