Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nedovolenému obchodovaniu s nimi

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov v roku 1987 vyhlásilo 26. jún za Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nedovolenému obchodovaniu s nimi ako vyjadrenie svojho odhodlania pri dosahovaní cieľa medzinárodnej spoločnosti bez drog.

 

Cieľom tohto dňa je informovať verejnosť, najmä však mladých ľudí, ktorí častokrát nie sú dostatočne alebo pravdivo informovaní o škodlivých účinkoch drog a ich dopade na zdravie jedinca. Takisto vyvrátiť mýtus o neškodnosti tzv. „ľahkých drog“, s ktorými sa mladý človek dostáva do kontaktu ako s prvými drogami a tiež vyvrátiť mýtus, že ich užívanie nespôsobuje závislosť. Za takéto drogy sa považuje najmä marihuana, alkohol a tiež cigarety. Na základe súčasného vývoja situácie v spoločnosti bol vypracovaný v rezorte zdravotníctva „Akčný plán realizácie Národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky na obdobie rokov 2017-2020“, cieľom ktorého je hlavne výchova detí a mládeže k zdravému životnému štýlu, zdravotnou osvetou v oblasti drogovej problematiky a užívania legálnych a nelegálnych návykových látok.

Mladý človek mnohokrát riskuje, podceňuje účinky drog a má často predstavu, že z jedného – či viacerých experimentov sa nemôže stať závislým a droga mu nijakým spôsobom neublíži. Rozhodujúcim stimulom je aj vplyv rovesníkov, nepohoda, psychické napätie, zlá nálada, nezhody s rodičmi alebo učiteľmi, zlý prospech, sklamanie, preceňovanie svojich síl alebo je to silná túžba vyskúšať a zažiť niečo nové, nepoznané….Ak je k tomu vhodné prostredie a človek nemá v tomto veku v sebe dostatok síl ponúkanú drogu odmietnuť, je len krôčik k tomu, aby drogu užil. Ľahká dostupnosť pestrej škály drog tieto pohnútky u mladých ľudí len umocňuje a tak sme svedkami nejedného ťažkého poškodenia zdravia, spôsobeného predávkovaním alebo vznikom drogovej závislostí, ktorá mladým ľuďom neprináša zo sebou nič dobré…

 

Odborníci z oblasti medicíny, psychológie a pedagogiky sa zhodujú v jednom.

Najúčinnejšou je v tomto prevencia. Užívaniu a experimentovaniu drog predísť vlastným postojom, rozhodnutím a správaním a dokázať ponúkanú drogu v rizikovom prostredí odmietnuť. Počas voľného času a chvíľ oddychu sa venovať športu, kultúre a činnostiam, ktoré prinášajú radosť, relaxáciu alebo zvyšujú informovanosť a vzdelanostnú úroveň.

 

Droga prináša v živote na začiatku „radosť“, nový pocit, zmenený stav vnímania okolia a prežívania pocitov… Sú to však pocity falošné a človek sa dostáva neskôr do veľkých problémov.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, oddelenie epidemiológie a výchovy k zdraviu, zabezpečuje na školách,  v školských zariadeniach  počas celého roka zdravotno-výchovné aktivity  na prevenciu drog a drogových závislostí vo forme prednášok, besied a diskusií spojené s distribúciou propagačných materiálov. V oblasti podpory nefajčenia sa podieľa aj na realizovaní  telefónnej linky na pomoc na odvykanie od fajčenia.