RÚVZ Svidník

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku

Sovietskych hrdinov 79,089 01 Svidník

Mgr. Helena Hrebeňaková, MPH, MHA

regionálna hygienička a generálna tajomníčka služobného úradu

 

 1. RÚVZ Svidník je právnická osoba štátu, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na štátny rozpočet. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré mu určí správca kapitoly Ministerstvo zdravotníctva SR v rámci svojho rozpočtu. RÚVZ Svidník vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť, vyplývajúcu z týchto vzťahov, môže vo vlastnom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa odo dňa svojho  riadenia. Tvorí jednotný funkčný, organizačný a hospodársky celok a nemá ďalšie začlenené zariadenia. RÚVZ Svidník riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik RÚVZ Svidník, vedúci služobného úradu (štatutár).
 2. RÚVZ Svidník je zriadený na základe § 6 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2007.
 3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Svidníku (ďalej len RÚVZ Svidník) je orgánom štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva (ďalej len „orgán verejného zdravotníctva“) s pôsobnosťou pre územie okresov:
 • Svidník
 • Stropkov

v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. a v oblasti úradnej kontroly potravín v rozsahu svojej pôsobnosti vyplývajúcej zo zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a nadväzujúcich všeobecne záväzných právnych predpisov.

 1. Na plnenie svojich úloh RÚVZ Svidník má v správe majetok štátu, spravuje pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré vznikajú z jeho činnosti. Správca majetku štátu nemôže nadobúdať majetok do svojho vlastníctva, pri správe majetku štátu správca vykonáva právne úkony v mene štátu. Stav majetku sa vykazuje v účtovnej evidencii.
 2. RÚVZ je povinný:
 • využívať majetok na plnenie plánovaných úloh a nakladať s ním v súlade s týmito úlohami,
 • evidovať spravovaný majetok,
 • udržovať ho v riadnom stave, dodržiavať právne upravený postup pri nakladaní s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom,
 • chrániť ho pred poškodením, zničením a stratou.