Odborná spôsobilosť – základné informácie

V súvislosti s novelizáciou zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení §16 odst. 34, ktorý znie:

„Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa udeľuje na dobu neurčitú“.

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010 sa považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas.

Účinnosť tejto novelizácie je od 1. júna 2010.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti:

     a) pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej              vody,

     b) v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,

     c) pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov,

     d) pri výrobe kozmetických výrobkov,

  e) v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách.

Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností sa budú konať v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, ul. Sovietskych hrdinov 79, Svidník v termínoch uvedených pri jednotlivých druhoch epidemiologicky závažných činností.

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti podáva žiadateľ písomne, ktorú je potrebné doručiť RÚVZ so sídlom vo Svidníku najneskôr 14 dní pred uvedeným termínom skúšok.

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti

Správne poplatky za vykonanie skúšky 30,-€ a za vydanie osvedčenia 20,-€ je možné uhradiť:

 • formou kolkových známok zakúpených na pobočke Slovenskej pošty, a.s.,
 • platbou v hotovosti

Termíny skúšok odbornej spôsobilosti

Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky na epidemiologicky závažné činnosti podľa jednotlivých zariadení, kde sa epidemiologicky závažná činnosť vykonáva:

 1.  právne predpisy na ochranu spotrebiteľa,
 2. povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri prevádzkovaní zariadenia spoločného stravovania a požiadavky na zariadenia spoločného  stravovania,
 3. povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri výrobe, preprave, skladovaní, predaji a ostatnej manipulácii s potravinami podľa právnych predpisov o potravinách súvisiacich s danou činnosťou,
 4. povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri výrobe kozmetických výrobkov,
 5. správna výrobná prax pri výrobe kozmetických výrobkov,
 6. opatrenia na predchádzanie prenosným ochoreniam,
 7. hygienické požiadavky na zariaďovanie, vybavenie a prevádzku zariadení starostlivosti o ľudské telo,
 8. zdravotné riziká pri poskytovaní starostlivosti o ľudské telo,
 9. základné protiepidemické postupy a dekontaminácia,
 10. náležitosti prevádzkového poriadku prevádzky, v ktorej sa vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti,
 11. kontraindikácie jednotlivých služieb a zásady prvej pomoci pri poranení,
 12. druhy a spôsob dezinfekcie pitnej vody,
 13. právne prepisy v oblasti ochrany zdravia pred ochoreniami spôsobenými nevyhovujúcou pitnou vodou.

Štúdijný materiál pre potraviny

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti