Epidemiológia a výchova k zdraviu

Oddelenie epidemiológie  a výchovy k zdraviu

MUDr. Ingrid Senajová, MPH – vedúca oddelenia

Mgr. Jana Vanatová

Mgr. Edita Podaná

Jana Ufnárová

 • Prevencia a represia prenosných ochorení vrátane zdravotno-výchovnej činnosti.
 • Protiepidemické vyšetrovanie v ohniskách vybraných nákaz v teréne, riadenie a koordinácia preventívnych a represívnych opatrení /napr. pri salmonelózach, bacilárnej úplavici, infekčnej hepatitíde, meningitídach a pod./.
 • Sledovanie akútnych respiračných ochorení v populácii v regióne okresov Svidník a Stropkov po celý rok.
 • Monitorovanie výskytu infekčných ochorení, ich mesačné analýzy v okresoch Svidník a Stropkov.
 • Evidencia nosičov HBsAg.
 • Plánovanie, koordinácia a kontrola imunizačného programu, kontrola správnych postupov a manipulácie s očkovacími látkami.
 • Vykonávanie administratívnych kontrol očkovania a preočkovania hlavne detskej populácie, spracovanie výsledkov kontroly a prijímanie nápravných opatrení.
 • Poskytovanie informácii na úseku imunizácie, očkovania osôb do zahraničia a očkovania v ohniskách nákazy.
 • Kontrola hygienicko-epidemiologického režimu v štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadeniach zisťovaním mikrobiálnej kontaminácie prostredia a pomôcok.
 • Vykonávanie ŠZD v zdravotníckych zariadeniach v okresoch Svidník a Stropkov.
 • Kontrola účinnosti sterilizačných prístrojov, sterilizácie a dezinfekcie z dôvodu prevencie nozokomiálnych nákaz.
 • Analýza výskytu nozokomiálnych nákaz a kontrola opatrení na ich predchádzanie.
 • Vykonávanie zdravotno-výchovnej činnosti ( prednášateľská, publikačná a pod.).

 

Poradňa zdravia je určená všetkým obyvateľom, ktorí prejavia záujem o svoje zdravie a chcú poznať svoje individuálne riziká vzniku chronických neinfekčných ochorení, a to najmä srdcovo-cievnych.

Základná poradňa na podporu zdravia poskytuje nasledovné spektrum vyšetrení:

• základné biochemické vyšetrenie z kapilárnej krvi prístrojom Reflotron – celkový cholesterol, HDL cholesterol, triglyceridy, glukóza,
• meranie tlaku krvi,
• antropometrické vyšetrenie – hmotnosť, výška, obvod pása a bokov.

Na základe týchto vyšetrení sa orientačne určí hladina individuálneho rizika klienta. Ich analýza umožní odporúčať optimálne zmeny:
• vo výžive
• vo fajčiarskych návykoch
• vo fyzickej aktivite
• v zvládaní stresu a pod.

V prípade potreby sa v zmysle štandardných diagnostických postupov odporučí klientovi návšteva ošetrujúceho lekára alebo návšteva špecializovaných poradní, a to:
a) poradňa zdravej výživy
b) poradňa na optimalizáciu pohybovej aktivity
c) poradňa na odvykanie od fajčenia
d) poradňa nefarmakologického ovplyvnenia krvného tlaku
e) poradňa na prevenciu HIV/AIDS
f) poradňa pre HBsAg pozitívne rodiny
g) poradňa zdravia pre deti a rodiny
h) poradňa na ochranu a podporu zdravia pri práci

Aby nedošlo ku skresleniu výsledkov vyšetrenie sa vykonáva nalačno, preto doporučujeme dodržať tieto rady:
• na odber krvi je potrebné prísť nalačno
• dovolené je piť dostatok vody
• ak klient užíva lieky, musí ich zapiť len čistou vodou
• večer pred vyšetrením je vhodná ľahšia večera, bez sladkostí.

Do základnej poradne sa môžete objednávať osobne v pracovných dňoch v čase od 7,30 do 15,30 hod. na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva, ul. Sovietskych hrdinov 79 vo Svidníku alebo telefonicky na telefónnom čísle 054 7880026, 054 7880020.