Hygiena životného prostredia

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia

Mgr. Helena Hrebeňaková, MPH, MHA – regionálna hygienička

Mgr. Janka Mičáková

Mgr. Lýdia Pillárová

 

Hygiena životného prostredia a zdravia je medicínsky odbor, ktorý sa v rámci verejného zdravotníctva zaoberá ochranou, podporou a rozvojom verejného zdravia vo vzťahu k životným podmienkam, životnému prostrediu a spôsobu života populácie i jednotlivcov. Predmetom jeho skúmania sú tie aspekty ľudského zdravia a chorôb, ktoré sú určované životnými podmienkami a životným prostredím.

Získané poznatky  využíva v procese posudzovania zdravotných rizík zo životného prostredia, hodnotenia dopadov na verejné zdravie, odborné zdravotnícke  usmerňovanie právnických a fyzických osôb v oblasti kvality životného prostredia a životných podmienok,  a usmerňovanie zdravého spôsobu života obyvateľstva tak, aby sa dosiahla ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia.

Náplň  práce

Odbor hygieny životného prostredia a zdravia v oblasti verejného zdravotníctva plní úlohy štátu v ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Cieľom odboru hygieny životného prostredia a zdravia je zlepšenie verejného zdravia, odborným usmerňovaním vytváranie takých životných podmienok v životnom prostredí, ktoré prispejú k ochrane, podpore a rozvoju verejného zdravia a minimalizovanie zdravotných rizík zo životného prostredia pôsobiacich na zdravie ľudí.

Náplňou práce odboru hygieny životného prostredia a zdravia je preto :

a)  na základe vedeckých poznatkov o vplyve životných podmienok  na zdravie človeka určovať:

 • prípustné limity jednotlivých bionegatívnych faktorov vyskytujúcich sa v základných zložkách  prírodného i antropogénne  zmeneného, alebo vytvoreného životného prostredia z hľadiska ich možného  vplyvu na zdravie človeka,
 • prípustnú záťaž organizmu jednotlivými  faktormi v životnom prostredí  vo vzťahu k životným podmienkam  z aspektu ich možného vplyvu na zdravie človeka,
 • prípustné limity ďalších faktorov v životnom prostredí, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie a životný komfort človeka, ako sú hluk a vibrácie, jednotlivé  druhy žiarení (s výnimkou ionizujúceho), mikroklimatický komplex, priestorové charakteristiky,
 • zásady zdravého spôsobu života a viesť ľudí k zmene spôsobu života  ohrozujúceho ich zdravie najmä prostredníctvom zvyšovania zdravotného uvedomenia obyvateľstva,
 • zásady využitia územia tak, aby v súčinnosti s faktormi životného prostredia priaznivo vplývalo na zdravie.

b)  posudzovať a kontrolovať hygienické požiadavky najmä pri:

 • územnom  plánovaní a pri realizácii vybraných hygienicky významných stavieb,
 • určovaní osobitného režimu území a vymedzovaní a využívaní ochranných pásiem, určených zo zdravotného hľadiska,
 • úprave a zásobovaní obyvateľstva  zdravotne  bezchybnou pitnou vodou,
 • použití materiálov prichádzajúcich do styku s pitnou vodou,
 • zabezpečení hygienických požiadaviek na vodu na kúpanie, prírodné a umelé kúpaliská,
 • zabezpečení hygienicky vyhovujúceho ovzdušia a vnútorného prostredia v bytových budovách a nebytových budovách určených na dlhodobý pobyt,
 • návrhoch na uvedenie do prevádzky priestorov zariadení starostlivosti o ľudské telo, v zdravotníckych, rekreačných, sociálnych, telovýchovných, kultúrnych a ubytovacích zariadeniach, vrátane podmienok bývania,
 • pohrebníctve,

c)   zabezpečovať monitoring kvality pitnej vody na spotrebiskách verejných vodovodov   a kvality vody prírodných kúpacích oblastí,

d)   pri presadzovaní zdravého spôsobu života:

 • sledovať a vyhodnocovať vybrané komponenty spôsobu života,  ktoré majú významný vzťah  k zdraviu a k hromadne  sa vyskytujúcim  ochoreniam neinfekčnej etiológie,
 • realizačné výstupy  využívať na presadzovanie zdravého spôsobu života, na informovanie verejnosti, konzultačnú a poradenskú činnosť,
 • na základe získaných výsledkov iniciovať tvorbu kompenzačných a ozdravných projektov,

e)    pri výkone štátneho zdravotného dozoru sledovať, presadzovať, v zdravotne závažných prípadoch  aj kontrolovať dodržiavanie stanovených zásad a limitov ochrany zdravia zo strany samosprávy všetkých stupňov ako aj právnických a fyzických osôb  a podieľať sa na prehlbovaní ich zdravotného uvedomenia  a pôsobenia v záujme ochrany a podpory zdravia ľudí,

f)    riešiť sťažnosti a podnety fyzických a právnických osôb ktorých predmet spadá do náplne odboru,

g)   poskytovať verejnosti  špecializovanú poradenskú činnosť v environmentálnom  zdraví, najmä  v okruhoch:

 • pitná voda a zdravie ľudí,  zdravotné riziká,  racionálne používanie vôd  vo vzťahu k zdraviu ľudí,  prevencia poškodení zdravia,
 • voda na kúpanie a zdravie ľudí, zdravotné riziká spojené s využívaním vôd  na kúpanie a ich prevencia, zdravotné riziká spojené s pobytom na kúpaliskách,
 • poskytovanie služieb, riziká pre zdravie, predchádzanie poškodeniam zdravia,
 • zdravé bývanie, požiadavky na vnútorné prostredie, alergie a bývanie, zásady ochrany zdravia, ochrana pred hlukom v obytnom prostredí.

Informácie o vode na kúpanie