Odporúčania pre prevoz osôb vracajúcich sa zo zahraničia

Všeobecné zásady pre zabezpečovanie prepravy:

 • Osoby čakajúce na vstup do vozidla musia dodržiavať odstup minimálne 2 metre.
 • Tesne pred vstupom do vozidla je potrebné vykonať u všetkých prepravovaných osôb hygienickú dezinfekciu rúk dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.
 • Prepravované osoby majú povinnosť počas celej doby prepravy nosiť respirátor FFP2, (v prípade ich nedostatku minimálne tvárové rúško) a mať na rukách rukavice.
 • Počas prepravy nepoužívať klimatizáciu a vykurovanie vozidla .

 • Pravidelné vetranie priestorov vykonať prostredníctvom prirodzeného vetrania, ak to nie je možné, vetranie zabezpečiť počas zastávky vozidla za prítomnosti prepravovaných osôb. Prepravované osoby počas tejto zastávky zostávajú na svojich sedadlách.
 • Je potrebné vykonať kontrolu zdravotného stavu prepravovaných osôb,

 • v prípade výskytu respiračného ochorenia alebo zvýšenej teploty takúto osobu do vozidla neprijímať,
 • v prípade nevytnutej prepravy chorej osoby (vykazujúcej známky respiračného ochorenia alebo zvýšenej teploty), alebo osoby s laboratórne potvrdeným ochorením COVID-19, túto osobu umiestniť do posledného radu sedadiel a oddeliť od ostatných pasažierov minimálne jedným voľným radom sedadiel, osoba má povinnosť mať počas celej doby respitrátor FFP2, ak nie je k dispozícii, použije respirátor FFP3. Ak má respirátor s výdychovým ventilom, musí byť prekrytý chirurgickým rúškom. Nosenie samotného tvárového rúška nie je v tomto prípade prípustné.

Pravidlá pre zabezpečenie prepravy hromadným dopravným prostriedkom

 • Ak je to možné, obmedziť počet prepravovaných osôb prostredníctvom vozidiel hromadnej dopravy  (napr. autobusy) na minimálne 50 % kapacity vozidla.
 • Usádzanie osôb vykonávať formou „zipsovania“ (t. j. ak je možné zabezpečenie odstupu jednotlivých prepravovaných osôb vo vzdialenosti aspoň 1,5 m).
 • Prepravované osoby usádzať tak, aby sedeli jednotlivo.
 • V prípade, že vodič nie je vo vozidle oddelený od prepravovaných osôb, je potrebné, aby prepravované osoby neboli usádzané naprvý rad sedadiel za vodičom.
 • V prípade, ak je vozidlo vybavené toaletou, je potrebné toaletu využívať len v nevyhnutných prípadoch. Na toaletu zabezpečiť jednorazové utierky na ruky, tekuté mydlo a dezinfekčný prostriedok na ruky s virucídnym účinkom.

Pravidlá pre zabezpečenie prepravy prostriedkom individuálnej osobnej prepravy:

 • Miesto vedľa vodiča sa neobsadzuje.
 • Cestujúci musia sedieť vzadu, a to maximálne dvaja.
 • Ak je známy stav infekciozity prepravovaných osôb, prepravovať spolu iba osoby negatívne alebo pozitívne na COVID-19.

Pravidlá pre osoby zabezpečujúce prepravu

Vodič vozidla hromadnej alebo individuálnej osobnej  dopravy:

 • Je potrebné zabezpečiť základné osobné ochranné pracovné prostriedky OOPP -respirátory FFP2 (v prípade ich nedostatku minimálne chirurgické rúško), rukavice a dezinfekčný prostriedok k pravidelnej dezinfekcii rúk.
 • OOPP je potrebné používať po celú dobu prepravy osôb, v prípade že je prepravovaná osoba so známkami akútneho respiračného ochorenia alebo s laboratórne potvrdeným ochorením COVID-19,  nie je prípustné u vodiča použiť samotné chirurgické rúško.
 • V prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne oznámiť túto skutočnosť telefonicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a zamestnávateľovi.

Pracovníci koordinujúci prepravované osoby:

 • Je potrebné zabezpečiť základné OOPP – respirátory FFP2 (v prípade ich nedostatku minimálne chirurgické rúško), rukavice, okuliare / tvárový štít a dezinfekčný prostriedok k pravidelnému čisteniu rúk.
 • OOPP je potrebné používať po celú dobu koordinácie osôb.
 • Pri komunikácií s prepravovanými osobami dodržiavať bezpečnú vzdialenosť minimálne 2 metre.
 • V prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne oznámiť túto skutočnosť a to telefonicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a zamestnávateľovi.

Dezinfekcia vozidla hromadnej alebo individuálnej osobnej prepravy

 • Po preprave osôb je potrebné zabezpečiť dezinfekciu vozidla a to: dotykové plochy, sedadlá, podlahu a toaletu.
 • Na dezinfekciu vozidla použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom v expozícií a koncentrácií podľa uvedenia výrobcu.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republikyd