Pozor na vodu z prameňov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku v máji 2018 odobral vzorky vody zo 4 prameňov nachádzajúcich sa v okrese Svidník (Dubová, Vyšný Orlík – prameň pri lese (smer Kečkovce) a v meste Svidník prameň odpočívadlo – smer Mestisko a  prameň Záhradkárska oblasť).

 

Laboratórnymi vyšetreniami bolo zistené, že nie všetky odobraté vzorky vôd spĺňajú limity ukazovateľov kvality pitnej vody.  Prameň Dubová je zaradený medzi minerálne pramene pre zvýšený obsah mangánu a železa. Najlepšia kvalita vody bola zistená vo Svidníku v prameni odpočivadlo – smer Mestisko. Vo vzorkách vôd obodratých z prameňa vo Vyšnom Orlíku a z prameňa v Záhradkárskej oblasti došlo   k prekročeniu najvyššej medznej hodnoty v ukazovateli enterokoky (prekročenie najvyššej medznej hodnoty vylučuje použitie vody ako pitnej) a medznej hodnoty v ukazovateli koliformné baktérie a kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 ºC, pričom prekročením medznej hodnoty stráca pitná voda vyhovujúcu kvalitu v ukazovateli, ktorého hodnota bola prekročená.

 

Voda s nevyhovujúcou kvalitou    v mikrobiologických a biologických ukazovateľoch môže byť faktorom prenosu infekčných ochorení prenosných vodou, najmä hnačkových črevných ochorení, preto vodu z týchto prameňov sa neodporúča používať na pitné účely. Voľne dostupné pramene nie sú spoľahlivo chránené a táto skutočnosť vplýva na kvalitu vody. Pramene a studničky sú vo väčšine prípadov bez ochranného pásma, a tým nie je vylúčené ich znečistenie ľudskou činnosťou, zvieratami, prírodnými živlami a pod