Register odborne spôsobilých osôb podľa zákona NR SR č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektotých zákonov  
v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách
P. č. Meno, priezvisko, titul Adresa trvalého pobytu Dátum vydania osvedčenia
1. Mária Goriščáková Krajná Poľana 15  15.05.2019