Svetový deň boja proti AIDS

     Slovo AIDS označuje syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti. Označenie vzniklo z anglického názvu Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS je názov štvrtého štádia infekcie HIV.

     Byť nakazený vírusom HIV neznamená byť okamžite chorý na AIDS. Trvá zvyčajne niekoľko rokov, kým štádium AIDS prepukne. Vírus HIV sa v ľudskom organizme postupne rozširuje a oslabuje imunitný systém. Tento vírus napadá imunitný systém človeka a tak znižuje jeho obranyschopnosť voči ochoreniam. Označenie HIV vzniklo z anglického názvu „Human Immunodeficiency Virus“.

         Slovenská republika patrí v ostatných rokoch k členským štátom Európskej únie s najnižšou ročnou incidenciou HIV infekcie. Avšak v poslednom desaťročí pozorujeme u nás vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie a rýchlo stúpa aj počet ľudí žijúcich s HIV infekciou (895 občanov Slovenskej republiky žijúcich s HIV infekciou k 31.10.2019).

     V roku 2018 bol zaznamenaný historicky najvyšší výskyt nových prípadov HIV v jednom kalendárnom roku. Celkovo (u občanov SR i cudzincov) bolo diagnostikovaných 102 nových prípadov HIV infekcie.

     Aj v roku 2019 (do 31. októbra) bol v Slovenskej republike zaznamenaný nadpriemerný počet novo diagnostikovaných prípadov HIV infekcií a na celkovom počte nových prípadov sa opäť (ako v roku 2018) významne podieľali prípady diagnostikované u cudzincov pri ich pobyte na Slovensku.

     U občanov Slovenskej republiky bolo od 01.01.2019 do 31.10.2019 diagnostikovaných a epidemiologicky vyšetrených 65 nových prípadov HIV infekcie (63 prípadov u mužov a 2 prípady u žien). V tomto období bolo diagnostikovaných a hlásených 5 prípadov syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS) a 2 úmrtia pacientov s HIV infekciou. U občanov Slovenskej republiky bola nákaza akvirovaná v 38 prípadoch homosexuálnym stykom, v 11 prípadoch heterosexuálnym stykom a v 16 prípadoch nebol zatiaľ spôsob prenosu nákazy stanovený.

     U cudzincov pri ich pobyte v Slovenskej republike bolo od 01.01.2019 do 31.10.2019 hlásených 23 nových prípadov HIV infekcie (26,1% z prípadov zachytených v prvých desiatich mesiacoch roku 2019 v Slovenskej republike).

     Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do 31.10.2019 bolo registrovaných u občanov SR i cudzincov spolu 1160 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (graf č. 1).

     Najviac HIV infikovaných ľudí žije vo väčších mestách a najvyššia kumulatívna incidencia HIV infekcie je dlhodobo v Bratislavskom kraji.

 

 

Potrebujete neodkladné poradenstvo alebo pomoc?

 

Nonstop bezplatná telefonická linka AIDS pomoci:         0800 666 777

 

Taktiež odborní pracovníci poskytujú odborné poradenstvo v Poradni pre problematiku HIV / AIDS pri RÚVZ so sídlom vo Svidníku na telefónnom čísle: 054 7880031.

 

 

 

 

Spracoval: odd. EPZaVZ

Zdroj:

MUDr.  Peter  Truska,  CSc.

vedúci odboru epidemiológie (ECDC/WHO national contact point for HIV/STI surveillance)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto

Ružinovská 8

820 09 Bratislava 29