Svetový deň vody 2018

Každoročne si 22. marca pripomíname Svetový deň vody    s cieľom upriamiť pozornosť verejnosti na vodu, ktorá je pre život na Zemi nenahraditeľná a ovplyvňuje všetky jeho sféry. Zameriava sa predovšetkým na zdôraznenie dôležitosti zabezpečenia dostatku zdravotne bezpečnejpitnej vody pre každého a racionálne hospodárenie s jej zdrojmi.

Tento rok je témou Svetového dňa vody ,,Príroda pre vodu“, ktorá skúma ako môžeme využiť prírodu na prekonanie vodných výziev 21. storočia. Škody na životnom prostredí spolu s klimatickými zmenami spôsobujú vodné krízy poznateľné na celom svete. Prírodné riešenia ako vysádzanie nových lesov, riešenie záplavových oblastí či obnovenie mokradí obnoví vodný cyklus, ktorý prispeje k zlepšeniu ľudského zdravia a živobytia.

V súčasnosti žije na svete 2,1 miliardy ľudí bez bezpečnej pitnej vody v domácnostiach. Za posledných 40 rokov sa znížili populácie sladkovodných druhov o 81 %, čo je viac ako dvojnásobok v porovnaní s druhmi žijúcimi na pevnine a v oceánoch. Ľudská sila, priemysel a poľnohospodárstvo sú hlavnými zdrojmi znečistenia vôd. V globálnom meradle je až 80 % komunálnych odpadových vôd vypúšťaných priamo do vodných tokov bez akejkoľvek úpravy.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku pri príležitosti Svetového dňa vody oznamuje všetkým záujemcom, že dňa 22. marca 2018 – vo štvrtok bude bezplatne poskytovať orientačné vyšetrenie vody a odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality pitnej vody, ochrany vodných zdrojov, úpravy pitnej vody, starostlivosti o studňu a pod. Bezplatné vyšetrenie sa týka vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov – studní a bude zamerané na 2 vybrané základné ukazovatele kvality pitnej vody – dusičnany a dusitany.

 

Pre vyšetrenie je potrebné:

–  odobrať v deň vyšetrenia (22.3.2018) vodu v množstve minimálne 0,2 litra do čistej, vypláchnutej fľaše (nemusí byť sterilná).

–  priniesť vzorku vody na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, ul. Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Svidník.

 

Zároveň sa záujemcom bude poskytovať v uvedený deň poradenstvo a konzultácie pracovníčkami oddelenia hygieny životného prostredia  RÚVZ Svidník osobne alebo telefonicky na tel. č.: 054 /788 00 27.