SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA 2018

„Prevencia nadváhy a obezity“

 

V rámci významných dní vyhlásených Svetovou zdravotníckou organizáciou je 7. apríl Svetovým dňom zdravia. Tento rok je jeho  ústrednou témou prevencia nadváhy a obezity, ktoré sú významnými rizikovými faktormi civilizačných ochorení.

Obezita ako celosvetový problém sa netýka len dospelej časti populácie, ale aj detí a adolescentov. Vzniká v dôsledku nerovnováhy medzi príjmom a výdajom energie. Patrí medzi chronické progresívne ochorenia, ktoré skracujú dĺžku života a významne znižujú jeho kvalitu. Najlepšou a najefektívnejšou liečbou obezity je jej prevencia.

Pracovníci poradne zdravia pri  RÚVZ so sídlom vo Svidníku budú pri príležitosti uvedeného dňa organizovať zdravotno-výchovnú akciu pre jednotlivcov z radov širokej verejnosti, občanov nášho regiónu. Cieľom je zvýšiť informovanosť verejnosti o rizikách nadváhy a obezity a poukázať na možnosti prevencie so zameraním na zdravý životný štýl.

 

Akcia sa bude konať 6. apríla 2018 (piatok) v čase od 13,00 hod. do 16,00 hod. v priestoroch Dukla destination – informačné centrum Svidník, Sovietskych hrdinov 165, 089 01 Svidník.

Pracovníci poradne zdravia budú realizovať nasledovné bezplatné vyšetrenia:

  • stanovenie hladiny celkového cholesterolu a HDL cholesterolu v krvi (odber kapilárnej krvi)
  • meranie krvného tlaku a pulzu
  • meranie percenta telesného tuku – prístrojom OMRON, stanovenie ukazovateľov stavu telesnej hmotnosti BMI a WHR

Každému klientovi bude na základe výsledkov vyšetrení poskytnuté individuálne poradenstvo.

Ak nemôžete v tento deň – radi Vás uvítame počas celého roka v „Poradni zdravia“ pri RÚVZ vo Svidníku na ul. Sovietskych hrdinov 79 na základe objednania, tel.: 054/ 7880026.

 

Svetový deň zdravia – leták