Vzor žiadosti na odbornú spôsobilosť

Formuláre žiadostí o overenie odbornej spôsobilosti na RÚVZ so sídlom vo Svidníku na činnosti: