Vzory prevádzkových poriadkov

vzor prevádzkového poriadku pre zariadenia starostlivosti o deti do 6 rokov veku dieťaťa, zariadenia starostlivosti pre deti do troch rokov veku dieťaťa + harmonogram upratovania

vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia

vzor prevádzkového poriadku ubytovacieho zariadenia

vzor prevádzkového poriadku zariadenia starostlivosti o ľudské telo

vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ambulantnej starostlivosti

vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti

vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia v zariadení pre deti a mládež

vzor prevádzkového poriadku pre ubytovacie zariadenia v zariadení pre deti a mládež

vzor prevádzkového poriadku pre zariadenia starostlivosti o deti do 6 rokov veku dieťaťa, zariadenia starostlivosti pre deti do troch rokov veku dieťaťa

vzor prevádzkového poriadku pre umelé kúpaliská – kúpanie dojčiat a batoliat

vzor prevádzkového poriadku pre základnú školu, gymnázium, SOŠ, SŠŠ, konzervatórium, ŠZŠ, PŠ, OU, ZUŠ a jazykové školy

vzor prevádzkového poriadku pre chemické laboratória pri školách v súvislosti s prácou s nebezpečnými chemickými faktormi (prílohy H a P vety, výstražné symboly)

vzor prevádzkového poriadku pre krátkodobý stánkový / ambulantný predaj nápojov a pokrmov

vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou azbestu

vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou biologickým faktorom

vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou elektromagnetickému poľu

vzor prevádzkového poriadku pre prácu spojenú so zvýšenou fyzickou záťažou

vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou hluku

vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou chemickým faktorom a s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom

vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou umelému optickému žiareniu

vzor prevádzkového poriadku pre prácu so záťažou teplom a chladom

vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou vibráciami

Vzory prevádzkových poriadkov vo formáte .doc nájdete na stránke www.uvzsr.sk