ÚVZ SR: Manuál letnej kúpacej sezóny 2020

Tohtoročnú kúpaciu sezónu na umelých a prírodných kúpaliskách ovplyvňujú protiepidemické opatrenia prijaté pre pandémiu ochorenia COVID-19. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) zverejňuje zásady zdravotne bezpečného kúpania sa pre verejnosť a hygienické podmienky pre prevádzky kúpalísk.


Ako sa v súčasnej situácii správať na kúpalisku/odporúčania pre verejnosť

 • Nenavštevujte kúpalisko, ak ste chorí alebo máte príznaky ochorenia – ohrozujete seba aj ostatných.

 • Pri vstupe na kúpalisko si dezinfikujte ruky – na častú dezinfekciu a umývanie rúk dbajte počas celého pobytu na kúpalisku u seba i detí a vyhýbajte sa dotyku očí, nosa a úst.

 • Pri pobyte na voľných oddychových plochách odporúčame dodržiavať odstup dva metre od okolitých oddychujúcich jednotlivcov, členov skupín či domácností.

 • Dvojmetrové odstupy odporúčame dodržiavať aj pri pohybe po areáli kúpaliska – bezpečnú vzdialenosť dodržiavajte najmä v šatniach a sprchách, na toaletách, v radoch na služby a pod.

 • Vyhýbajte sa zoskupovaniu a úzkym kontaktom s neznámymi osobami.

 • Uprednostňujte bezkontaktné platby.

 • Rešpektujte pokyny a zavedené postupy prevádzkovateľa kúpaliska.

 • Na kúpalisku nemusia nosiť rúška návštevníci ani zamestnanci.


!

Pamätajte si:

Ochorenie COVID-19 je kvapôčkovou nákazou, ktorá sa šíri kontaktom s nakazenou osobou alebo kontaktom s kontaminovanými povrchmi. V súčasnosti neexistujú dôkazy o tom, že nový koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 sa môže šíriť vodou na kúpanie.


Čo musí splniť prevádzkovateľ kúpaliska v súčasnej situácii:

 • Pri vstupe na kúpalisko musia zabezpečiť dezinfekciu na ruky pre návštevníkov.

 • Na voľných oddychových plochách sa odporúča dodržiavanie odstupu medzi jednotlivcami alebo členmi skupín či domácností najmenej 2 metre.

 • Na kúpaliskách je potrebné zabezpečiť nefunkčnosť pitných fontánok.

 • Prevádzka bazéna tak, ako aj za obvyklej situácie, môže byť obnovená iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie.

 • Pred obnovením prevádzky umelého kúpaliska sa musia bazény bez recirkulácie vypustiť, mechanicky vyčistiť, vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami a napustiť novou vodou.

 • Pri bazénoch s recirkuláciou sa musí prečistiť celý objem vody na recirkulačnom zariadení. Vyčistiť a vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami sa musí technické príslušenstvo bazénov vrátane rozvodov a recirkulačných zariadení.

 • Pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy a predpísaný obsah voľného chlóru v zmysle platnej legislatívy; frekvencia prevádzkovej kontroly voľného chlóru sa zvýšila na dvojnásobok.

 • Pri prevádzke bazéna pre dojčatá a batoľatá musí byť zabezpečený dostatok času na dezinfekciu používaných priestorov po každej skupine kúpajúcich.

 • Potrebné je zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie plôch, priestorov, športových pomôcok a zariadení kúpalísk. Zintenzívniť je potrebné najmä čistenie často dotykových povrchov (toalety, dvere, stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia).

 • Hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.


Povinností prevádzkovateľov umelých a prírodných organizovaných kúpalísk v čase pandémie ochorenia COVID-19 sú stanovené v súlade s platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia. Ich kompletné znenie nájdete na oficiálnom webe ÚVZ SR.Zásady pri kúpaní

Z pohľadu kvality vody na kúpanie je najbezpečnejšie navštevovať oficiálne prevádzkované a schválené kúpaliská (okrem kvality na nich RÚVZ v SR kontrolujú aj dodržiavanie ďalších povinností, ktoré im vyplývajú z legislatívy) a prírodné vodné plochy, ktoré sú regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva monitorované.

Pred návštevou kúpalísk s povolenou prevádzkou sa informujte o ich aktuálnom stave. Aktuálne výsledky kontrol uverejňujeme počas letnej kúpacej sezóny pravidelne v týždňových intervaloch (vždy v piatok) na webe Úradu verejného zdravotníctva SR a na internetových stránkach 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


!

Pamätajte si:

Kontrolu kvality vody na sezónnych umelých kúpaliskách a prírodných kúpaliskách s organizovanou rekreáciou zabezpečujú prevádzkovatelia. Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR vykonávajú na kúpaliskách štátny zdravotný dozor a na najviac využívaných prírodných vodných plochách bez prevádzkovateľa vykonávajú v pravidelných dvojtýždňových intervaloch monitorovanie kvality vody na kúpanie. Menšie lokality, ktoré sú na kúpanie využívané len príležitostne počas horúcich dní a víkendov, sú monitorované orientačne – jeden až trikrát za kúpaciu sezónu, prípadne podľa aktuálnej situácie.


Zásady kúpania sa na prírodných vodných plochách

 • Nevstupujte do neznámej stojatej či tečúcej vody.

 • Nepreceňujte svoje schopnosti a sily, do hlbokej vody by sa mali odvážiť iba zdatní plavci a ani tí nikdy nie jednotlivo.

 • Nevstupujte do vody, ktorá na základe senzorických vlastností (farba, zákal, priehľadnosť) pôsobí odpudivo.

 • Nevstupujte do zelenej vody s premnoženými riasami a sinicami a nahromadeným odpadom. Deťom nedovoľte hrať sa s vysušeným vodným kvetom vznikajúcim po poklese hladín v zátokách a na brehu.

 • Nekúpte sa vo vodách, kde sa zhromažďuje vodné vtáctvo a v okolí ktorých ste našli uhynuté vtáky a zvieratá.

 • Rešpektujte označenia o zákaze kúpania sa a upozornenia v okolí vodnej plochy, dodržiavajte pokyny prevádzkovateľov kúpalísk.

 • Po každom kúpaní sa čo najskôr dôkladne osprchujte a prezlečte do suchého oblečenia, po príchode domov si dôkladne vyperte plavky.


Zásady kúpania sa na umelých kúpaliskách

 • Pred každým vstupom do bazéna sa osprchujte a prejdite brodiskom, môže to znížiť riziko znečistenia vody až desaťnásobne. Každý návštevník kúpaliska môže byť zdrojom znečistenia bazénovej vody – okrem zvyškov kože a vlasov ľudia vnášajú do vody i pot, zvyšky kozmetických prostriedkov, opaľovacích krémov a podobne.

 • Pred vstupom do bazéna si všimnite farbu vody, zákal či zápach, respektíve plávajúce nečistoty na hladine.

 • Nekúpte sa vo vode, ak páchne po moči alebo výrazne po chlóre, na stenách bazéna sú slizovité povlaky a steny a dno bazéna sú poškodené.

 • Rešpektujte výstražné označenia pri bazéne.

 • Neskáčte do vody tam, kde je to zakázané, môžete ublížiť nielen sebe, ale aj iným ľuďom.

 • Po každom kúpaní sa čo najskôr dôkladne osprchujte a prezlečte do suchého oblečenia, po príchode domov si dôkladne vyperte plavky.

 • Používajte WC a dodržiavajte zásady osobnej hygieny.


Zásady kúpania sa pre deti

 • Pred vstupom do bazéna je potrebné deti osprchovať, rovnako treba postupovať aj po ukončení kúpania – vtedy je vhodné použiť klasické mydlo, ktoré zabezpečí odstránenie bakteriálnej mikroflóry z kože a zbaví zvyškov chlóru.

 • Deti do troch rokov majú mať v bazéne z hygienických dôvodov plavky s priliehavou gumičkou okolo bruška a stehien.

 • Deti veku primeraným spôsobom upozornite na zákaz pitia vody z bazéna.

 • Nikdy nenechávajte deti bez dozoru.


!

Pamätajte si

Kúpanie je určené pre zdravých ľudí, ktorí majú normálnu imunitu a neporušenú pokožku, tá, ak je poškodená, môže byť vstupnou cestou infekcie – pri kúpaní sa nie je možné totiž úplne vylúčiť kontakt s rôznymi druhmi mikroorganizmov.


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky