Profil verejného obstarávateľa

     Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

     Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb  sa realizuje v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a internou Smernicou upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní.

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

IČO: 17335914

DIČ: 2020792092

Bankové spojenie: Štátna pokladnica: IBAN SK21 8180 0000 0070 0013 4780

Štatutárny zástupca:

Mgr. Helena Hrebeňaková, MPH, MHA, regionálna hygienička a generálne tajomníčka služobného úradu

 

Kontaktné osoby pre verejné obstarávanie:

Mgr. Jana Skirková

Anna Kriľová

 

Kontakt

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku

Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Svidník

 

tel.: 054/7880013, 7880015

fax: 054/7521062

mobil: 0903/614377

e-mail: sk.krilova@uvzsr.sk

            sk.htc@uvzsr.sk