13. Európsky imunizačný týždeň

European Immunization Week 2018

23. – 29. 4. 2018

 

Európsky imunizačný týždeň (EIW), je tradičnou súčasťou Svetového imunizačného týždňa 2018, World Immunization Week 2018. Koná sa každoročne v apríli pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) s cieľom zvýšiť všeobecné povedomie o význame očkovania pre zdravie a životnú pohodu celej populácie. Od svojho založenia v roku 2005 sa EIW rozšíril na všeobecne uznávanú akciu.

 

HESLO KAMPANE: „Očkovanie je právo jednotlivca, ale súčasne je spoločnou zodpovednosťou“

 

Cieľom EIW iniciatívy je hlavne:

  • udržať záujem verejnosti a politickú podporu očkovania prostredníctvom cielených komunikačných a vzdelávacích aktivít,
  • zvýšiť povedomie o význame očkovania,
  • zvýšiť pokrytie populácie očkovaním.

Rozsiahle zavedenie a aplikácia imunizačných programov v posledných 30-tich rokoch viedlo k významnému zníženiu chorobnosti a úmrtnosti na infekčné ochorenia, proti ktorým je dostupné očkovanie. Napríklad vďaka plošnému očkovaniu proti detskej prenosnej obrne (poliomyelitíde) bol Európsky región WHO v roku 2002 certifikovaný ako polio-free. Prípady osýpok v európskom regióne boli od roku 2007 znížené o viac ako 90%.

Európsky región vykazuje síce naďalej celkovo vysokú detskú preočkovanosť a približuje sa tak k cieľom európskeho akčného plánu pre očkovanie, vrátane eliminácie osýpok a ružienky na európskom území, je však potrebné pokračovať a urobiť viac. Napríklad z 10,7 milióna novorodencov, narodených každý rok na území európskeho regiónu, neobdrží do jedného roku života základné tri dávky vakcíny proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu takmer 650 000 detí. V roku 2016 nedostalo 1 z 15 detí narodených v európskom regióne svoju prvú očkovaciu látku proti osýpkam. Takéto medzery vo vakcinačnom pokrytí viedli následne k tomu, že sa v regióne objavili epidémie ochorení.

Vďaka očkovaniu je veľa infekčných ochorení vzácnych alebo takmer neznámych. Táto skutočnosť môže viesť niektorých rodičov a zdravotníkov k názoru, že vakcíny už nie sú nutné a môže zvýšiť vplyv antivakcinačných skupín.

Očkovanie každoročne ušetrí milióny životov a tento úspech v oblasti verejného zdravia musí byť zachovaný. Krajiny európskeho regiónu WHO musia poskytovať presné, vyvážené a zrozumiteľné informácie o rizikách ochorení a prínosoch očkovania. Skutočnosť, že každé dieťa si zaslúži zdravý štart do života, môžu krajiny využiť na zvýšenie povedomia o význame očkovania a posilnenie svojich imunizačných systémov.

 

 

EIW 2018 sa zameriava na očkovanie ako na individuálne právo a zdieľanú zodpovednosť, aby pomohlo uzavrieť medzery v preočkovanosti populácie. Očkovanie poskytuje individuálnu ochranu pred nebezpečnými infekčnými ochoreniami. To však nie je jediná výhoda očkovania. Pokiaľ sú všetci oprávnení jednotlivci v komunite/populácii očkovaní, ochorenie sa nešíri. Očkovaní jedinci tak spoločne chránia tých, ktorí sú najviac zraniteľní a vnímaví, vrátane detí a tých, ktorí očkovaní byť nemôžu.

Každý človek si zaslúži byť očkovaný a zdieľa tak spoločenskú zodpovednosť za ochranu jedincov, ktorí očkovaní byť nemôžu.

 

Očkovanie – príručka pre rodičov

prezentacia EIT 2018