26. jún – Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi

Problémy súvisiace s užívaním drog ovplyvňujú milióny ľudí na celom svete. Drogy sa stali realitou našej súčasnosti a každý kontakt s drogou nesie v sebe obrovské riziko vzniku drogovej závislosti. Tvrdenie, že: „mne sa to nemôže stať“ prípadne „viem kde je hranica“ znamená podliehať ilúzii.

Na vzniku závislosti sa podieľa viacero faktorov, najčastejšie ide o zvedavosť či dobrodružstvo, významnú úlohu zohráva aj osobnosť človeka a vplyv prostredia (najmä u mladých ľudí).  Podnetom však môžu byť aj rôzne situácie, kedy sú na človeka kladené zvýšené nároky (nával práce, problém v zamestnaní, rozchod, stres), ale naopak aj životná prázdnota. Drogy a závislosti sa v moderných dejinách ľudstva stali problémom, s ktorým sa stretávame čoraz častejšie a hlavne u mladých ľudí. Závislosť u mladých sa vyvíja oveľa rýchlejšie ako u dospelých, znesú oveľa menšiu dávku drog a radi kombinujú užívanie viacerých návykových látok naraz. 

Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia OSN, si každoročne od roku 1987 pripomíname 26. júna Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi.

Témou kampane pre rok 2023 je: „Ľudia na prvom mieste: zastavme stigmu a diskrimináciu, posilnime prevenciu.“

Cieľom tohtoročnej kampane je zvýšiť povedomie o dôležitosti správania sa s rešpektom a empatiou k ľuďom užívajúcim drogy, poskytovanie služieb založených na dôkazoch ako aj uprednostňovanie prevencie.

 

Výzvami pre tohtoročný medzinárodný deň sú:

  • zvýšiť povedomie o negatívnom vplyve stigmy a diskriminácie na ľudí užívajúcich drogy a ich rodiny,
  • zvýšiť povedomie o AIDS a epidémii hepatitídy medzi ľuďmi užívajúcimi drogy a rozšíriť a posilniť preventívne programy pre HIV a hepatitídu,
  • vzdelávať o poruchách spôsobených užívaním drog, dostupnej liečbe a dôležitosti včasnej intervencie,
  • bojovať proti stigme a diskriminácii podporovaním úctivej a nesúdiacej komunikácie a postojov,
  • umožniť mladým ľuďom a komunitám predchádzať užívaniu drog a závislosti.

Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) každoročne vydáva Svetovú správu o drogách, ktorá obsahuje kľúčové štatistiky a údaje získané prostredníctvom oficiálnych zdrojov, vedecky podloženého prístupu a výskumu. Dôležité je teda uviesť, že približne 83 miliónov alebo 28,9 % dospelých (vo veku od 15 – 64 rokov) v Európskej únii aspoň raz počas života užilo nelegálne drogy. Najčastejšie vyskúšanou drogou je kanabis a častejšie uvádzajú skúsenosti s užívaním drog muži. Odhadom asi 35 miliónov ľudí vo svete trpí poruchami, ktoré sú spojené s užívaním drog. Ľudia so závislosťou majú často jeden alebo viacero zdravotných problémov, ako sú napr. ochorenia pľúc alebo srdca, nádorové ochorenia alebo duševné ochorenia.

Aj na základe uvedených údajov je zrejmé, že problematika protidrogovej prevencie je aj v podmienkach Slovenska vysoko aktuálna a je potrebné jej venovať pozornosť.

Prevenciou drogových závislostí sa zaoberá aj Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, a to formou prednášok/besied pre žiakov základných a študentov stredných škôl. 

Buďme teda zodpovední voči sebe aj iným a nedovoľme ničiť naše životy, ako aj životy iných.

 

RÚVZ Svidník