VYHLÁŠKA

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku,
ktorou sa nariaćujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Svidník a Stropkov


     Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. d), e). z) a § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje:


§ 1


(1) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. sa zakazuje:
a) všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania podávanie  pokrmov a/alebo nápojov v priestoroch zariadení verejného stravovania,
b) predaj alkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu,
c) organizovanie hromadných podujatí hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, športových podujatí v interiéri aj exteriéri a podujatí súvisiacich s ukončením roka,
d) realizovanie firemných posedení a akýchkoľvek stretnutí spojených s konzumáciou pokrmov a/alebo nápojov,
e) výkon bohoslužieb, služieb božích a spovedí,
f) návšteva v interiérových a exteriérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej služby.
(2) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na:
a) športové podujatia registrovaných klubov,
b) outdoorové aktivity v jednom okamihu v počte do 6 osôb,
c) prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a/alebo nealkoholické nápoje na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,
d) obrad krstu, pohrebný obrad, sobášny obrad a bohoslužby vykonávané iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou za účelom online vysielania,
e) rodinné stretnutia osôb v priamom príbuzenskom vzťahu.


§ 2

Účinnosť


Táto vyhláška nadobúda účinnosť 22. decembra 2020.


Mgr. Helena Hrebeňaková, MPH, MHA, v. r.
regionálna hygienička