OZNAM

V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk bude súčasné webové sídlo RÚVZ Svidník www.ruvzsk.sk zrušené a vypnuté k 31.12.2023. Od 1.1.2024 bude doména ruvzsk.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ Svidník nájdete na novom portáli na podstránke https://www.uvzsr.sk/web/ruvzbb.
Od 23.12.2023 nebude toto webové sídlo aktualizované.

Čítať viacOZNAM

14. november

Svetový deň diabetu

Svetový deň diabetu bol vytvorený v roku 1991 Medzinárodnou federáciou diabetu a Svetovou zdravotníckou organizáciou ako reakcia na rastúce obavy ohľadne stupňujúcej zdravotnej hrozby, ktorú diabetes teraz predstavuje.

Čítať viac14. november

Kategórie PZ

Európsky týždeň boja proti drogám

     Každoročne pripadá Európsky týždeň boja proti drogám na tretí novembrový týždeň. V roku 2023 tento týždeň prebieha od 13. do 19. novembra. Jeho zámerom je zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a zároveň zvýšiť povedomie o legálnych a nelegálnych drogách.

     V roku 2022 bol vládou SR schválený Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2021 – 2030. Cieľom je zvýšiť zdravotné uvedomenie a zdravotnú gramotnosť o rozsahu a povahe zdravotných, sociálnych a ekonomických účinkov škodlivého užívania alkoholu, ako aj redukovať negatívne dopady pitia alkoholu na rôzne cieľové skupiny, presadzovaním dôsledného dodržiavania regulačných opatrení zo strany štátu.

Čítať viacEurópsky týždeň boja proti drogám

Deň otvorených dverí – Európska kampaň EU – OSHA

„Zdravé pracoviská – Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe“

   

     V rámci Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 79 (č. dv.  303 a 312) uskutoční

 

dňa 24.10.2023 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.

 

Deň otvorených dverí odboru preventívneho pracovného lekárstva

kampane Zdravé pracoviská 2023-2025:

„Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe“,

 

Čítať viacDeň otvorených dverí – Európska kampaň EU – OSHA

Európska kampaň EU – OSHA

„Zdravé pracoviská – Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe“

 

     Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) začína v roku 2023 trojročnú kampaň „Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe“, ktorej cieľom je stimulovať spoluprácu v záujme bezpečnej a produktívnej digitálnej transformácie práce.

    Jedným zo spôsobov ako to dokázať, je strategické plánovanie založené na piatich hlavných cieľoch:

  1. Poskytovaním faktov a čísel zvyšovať informovanosť o dôležitosti, relevantnosti a dôsledkoch digitálnej transformácie práce vrátane podnikovo-hospodárskych dôsledkov na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP).
  2. Zvyšovať informovanosť a praktické znalosti vo všetkých odvetviach, na všetkých typoch pracovísk a pri všetkých špecifických skupinách pracovníkov (napr. ženy, migranti) o bezpečnom a produktívnom používaní digitálnych technológií v práci.
  3. Zlepšovať vedomosti o nových a vznikajúcich rizikách a príležitostiach súvisiacich s digitálnou transformáciou práce.
  4. Podporovať vykonávanie hodnotenia rizík a zdravé a bezpečné proaktívne riadenie digitálnej transformácie práce poskytovaním prístupu k relevantným zdrojom (napr. osvedčeným postupom, kontrolným zoznamom, nástrojom a usmerneniam).
  5. Spájať zainteresované strany s cieľom uľahčiť výmenu informácií, vedomostí a osvedčených postupov a stimulovať spoluprácu v záujme bezpečnej a produktívnej digitálnej transformácie práce.

Čítať viacEurópska kampaň EU – OSHA

Svetový deň srdca 29. September

Svetový deň srdca vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v spolupráci so Svetovou federáciou srdca (WHF) každoročne na 29. septembra. Pripomíname si ho od roku 2000. Hlavnou myšlienkou tohto Svetového dňa je zvýšiť povedomie verejnosti o rizikových faktoroch srdcovo-cievnych ochorení a propagovať význam prevencie týchto ochorení prostredníctvom zdravého životného štýlu.

Čítať viacSvetový deň srdca 29. September

26. jún – Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi

Problémy súvisiace s užívaním drog ovplyvňujú milióny ľudí na celom svete. Drogy sa stali realitou našej súčasnosti a každý kontakt s drogou nesie v sebe obrovské riziko vzniku drogovej závislosti. Tvrdenie, že: „mne sa to nemôže stať“ prípadne „viem kde je hranica“ znamená podliehať ilúzii.

Čítať viac26. jún – Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi

Vymeň cigaretu za jablko

Pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku, ktorý bol 31.5.2023 sme zorganizovali akciu pre klientov a zamestnancov nemocnice vo Svidníku. Nemocnica arm. gen. Ľ. Svobodu  nám poskytla priestory v bývalej knižnici, kde sme v čase od 8,00 – 11,00 hod. poskytovali: meranie oxidu uhoľnatého v dychu prístrojom Smokerlyzer, meranie vitálnej kapacity pľúc spirometrom, vyšetrenie celkového cholesterolu, glukózy v krvi, meranie … Čítať viac Vymeň cigaretu za jablko

Nové webové sídlo úradov verejného zdravotníctva

Nové webové sídlo úradov verejného zdravotníctva sa aktuálne nachádza v skúšobnej prevádzke na doméne uvzsr.sk. Úrad verejného zdravotníctva SR a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva budú komunikovať s verejnosťou cez jedno webové sídlo. Naším zámerom je komunikáciu pre občanov, odbornú verejnosť a podnikateľov zjednotiť, sprehľadniť a docieliť proužívateľské prostredie. Návrhy na prípadné zlepšenia môžete zaslať na adresu portal@uvzsr.sk. Účelom skúšobnej prevádzky je overiť funkcionalitu elektronických služieb a obsah webového sídla tak, aby boli významným prínosom pre občanov, podnikateľov aj odbornú verejnosť.

Čítať viacNové webové sídlo úradov verejného zdravotníctva