Legislatíva pre potraviny a pokrmy

Platná legislatíva

na výkon epidemiologicky závažných činností

pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov

 

prehľad literatúry je zverejnený na stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku:

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

 • §3      Orgány verejného zdravotníctva – ods. 1
 • §12   Opatrenia na predchádzanie ochoreniam – ods. 1, 2
 • §15   Komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a osvedčenia o odbornej spôsobilosti – ods. 2, 3
 • §16   Odborná spôsobilosť a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti – ods. 1, 3, 11, 16, 29, 31, 32, 33
 • §17   Pitná voda – ods. 1, 2
 • §26  Zariadenia spoločného stravovania
 • §30   Povinnosti pri ochrane zdravia pri práci
 • §51   Povinnosti fyzických osôb
 • §52   Povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb
 • §54, §55 Štátny zdravotný dozor
 • §56    Priestupky

Vyhláška Min. zdrav. SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

Vyhláška Min. zdrav. SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež §8

Vyhláška Min. zdrav. SR č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia §9

 • Príloha č. 3 – potraviny, ktoré sa nesmú používať na zotavovacom podujatí, niektoré druhy potravín, ktoré sa môžu používať len pri dodržaní ustanovených technologických podmienok a technologické podmienky na použitie niektorých druhov potravín

Vyhláška Min. zdrav. SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení §22 Epidemiologicky závažná činnosť

Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov §1, 3, 4, 5, 9, 21, 28, 29

 POTRAVINOVÝ KÓDEX SR:

– Výnos Min. pôdoh. SR a Min. zdrav. SR č. 28 167/2007-OL z 12.4.2006:

 • Hlava upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín

– Výnos Min. pôdoh. SR a Min. zdrav. SR č. 981/1996-100 z 20.5.1996 v znení neskorších zmien a doplnkov:

 • Prvá časť, Prvá hlava, § 1 – § 9   Vymedzenie základných pojmov
 • Druhá časť, Prvá hlava, § 83 – § 116 Všeobecné hygienické požiadavky na výrobu potravín, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu a niektoré osobitné hygienické požiadavky

– Výnos Min. pôdoh. SR a Min. zdrav. SR zo 16.12.1997 č. 557/1998-100 v znení neskorších zmien a doplnkov:

 • Druhá časť, ôsma hlava, § 251 – § 259   Zásady správnej výrobnej praxe
 • Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov §7, 8, 10, 11
 • Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona č. 397/2008 Z. z. § 3, 4, 6, 12, 13, 15, 17, 20
 • Alimentárne nákazy a otravy z požívatín
 • Zásady HACCP systému