Európsky týždeň boja proti drogám

     Každoročne pripadá Európsky týždeň boja proti drogám na tretí novembrový týždeň. V roku 2023 tento týždeň prebieha od 13. do 19. novembra. Jeho zámerom je zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a zároveň zvýšiť povedomie o legálnych a nelegálnych drogách.

     V roku 2022 bol vládou SR schválený Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2021 – 2030. Cieľom je zvýšiť zdravotné uvedomenie a zdravotnú gramotnosť o rozsahu a povahe zdravotných, sociálnych a ekonomických účinkov škodlivého užívania alkoholu, ako aj redukovať negatívne dopady pitia alkoholu na rôzne cieľové skupiny, presadzovaním dôsledného dodržiavania regulačných opatrení zo strany štátu.

     Alkohol je jednou z najčastejšie používaných návykových látok v SR. Spotreba alkoholu v Slovenskej republike je vyššia ako je priemerná spotreba v Európe. Podľa Štatistického úradu SR bola spotreba alkoholických nápojov (víno, pivo, destiláty) v roku 2021 na 1 obyvateľa (18+ rokov) 104,7 litrov.

     Alkohol je medzi deťmi a mládežou najrozšírenejšou drogou. Väčšina z nich začína s jeho konzumáciou medzi 12. a 16. rokom života, teda v období, kedy deti získavajú väčšiu slobodu a sú čoraz
viac naviazané na svojich rovesníkov.

     Vzhľadom na to, že je u nás alkohol bežne dostupný a legálny, je tiež súčasťou celej rady spoločenských rituálov a predmetom reklamy, dieťa sa s témou konzumácie alkoholu stretne relatívne skoro. Ak nie v rodine – počas spoločenských udalostí, tak určite medzi rovesníkmi. Poslaním nás dospelých je vybudovať u detí a mladistvých postoj k alkoholu, ktorý nebude ohrozovať ich zdravie, ale naučí ich s alkoholom správne zaobchádzať. 

     Edukácii, osvete a prevencii konzumácie alkoholu u detí a mladistvých sa venujú aj odborné zamestnankyne Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Svidníku. Realizujú rôzne edukačné a preventívne aktivity zamerané na túto problematiku na základných a stredných školách v okrese Svidník a Stropkov. Cieľom každej preventívnej prednášky, besedy či stretnutia je školákom primerane k veku vysvetliť dôsledky konzumácie alkoholických nápojov a minimalizovanie škôd spôsobených alkoholom, ale aj dôsledky užívania omamných a psychotropných látok. 

     Buďte svojmu dieťaťu vzorom. Pokiaľ chcete podporiť zdravé postoje vášho dieťaťa a jeho správanie voči alkoholu, najviac pomôže, ak mu sami budete príkladom. Dbajte na to, aby vaše dieťa mohlo zažívať radosť a úspechy priamo, bez ďalších podporných prostriedkov. Najlepšie mu takú skúsenosť sprostredkujete, ak vás uvidí radovať sa či oslavovať inak, než v spoločnosti alkoholu.

Pripravilo: Oddelenie PZaVkZ, RÚVZ Svidník