Európsky týždeň boja proti drogám

3. novembrový týždeň 2017  

Každoročne tretí novembrový týždeň je venovaný problematike drog v Európe.  Tento rok je boj proti drogám zameraný hlavne na problematiku legálnej drogy – alkoholu.  Alkohol je najpoužívanejšou legálnou drogou na svete s hlbokými tradíciami. 

Slovensko malo tradične problémy s alkoholovou závislosťou. Dôvody sú jednoznačné. Je to predovšetkým základ našich tradícií a kolorit osláv. Alkohol patril a patrí medzi súputníka všetkých smútkov a radostí nášho národa – počnúc krstinami, svadbami, narodeninovými oslavami a končiac smrťou človeka.

Spoločnosť ho vo veľkej miere toleruje aj napriek skutočnosti, že spôsobuje mnohé zdravotné a sociálne poškodenia. Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky klesla spotreba čistého alkoholu konzumovaného v alkoholických nápojoch na 1 obyvateľa za 1 rok z 10,4 l (r. 1990) na 8,7 l (r. 2015). Podobný klesajúci trend zaznamenala aj spotreba čistého alkoholu vo vekovej kategórií 15+ rokov a 18+ rokov. Slováci najviac konzumovali za obdobie rokov 1990 – 2015 pivo, na druhom mieste bolo víno a posledné v poradí boli liehoviny. Spotreba alkoholických nápojov (pivo, víno, liehoviny) na 1 obyvateľa za 1 rok klesla zo 125,7 l (1990) na 99,5 l (r. 2015).

Vláda Slovenskej republiky schválila 25.10.2017 aktualizáciu Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020. Národný akčný plán zdôrazňuje multisektoriálny charakter riešenia problémov súvisiacich s alkoholom, spotrebu alkoholu v Slovenskej republike a súčasne zohľadňuje aj možnosti a kompetencie na úrovni jednotlivých rezortov. Hlavným zámerom aktualizácie Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020 je v prvom rade zvýšiť zdravotné uvedomenie o rozsahu a povahe zdravotných, sociálnych a ekonomických účinkov škodlivého užívania alkoholu. Druhým významným cieľom je oblasť kontroly predaja alkoholických nápojov, kontroly veku kupujúceho, kontroly požívania alkoholu na pracoviskách a v doprave.

Užívanie alkoholu je spojené aj so zvýšeným rizikom akútnych zdravotných stavov, ako sú napríklad zranenia, vrátane dopravných nehôd. Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že spotreba alkoholu aj v relatívne malých množstvách, zvyšuje riziko dopravnej nehody ako pre motoristov, tak aj pre chodcov. Alkohol nielenže poškodzuje procesy, ktoré sú rozhodujúce pre bezpečnú cestnú premávku ako je videnie a čas reakcie, ale je tiež spojený so zhoršeným úsudkom a ďalším rizikovým správaním na cestách, ako napr. prekročenie rýchlosti alebo nepoužívanie bezpečnostných pásov. WHO uvádza, že v r. 2013 bolo užívanie drog príčinou približne 39 600 fatálnych dopravných nehôd vo svete. Užívanie amfetamínu spôsobilo približne polovicu z nich, zatiaľ čo užívanie kanabisu spôsobilo jednu pätinu. Vyšší počet úmrtí na cestách bol v dôsledku jazdy pod vplyvom alkoholu, ale aj napriek tomu ostáva riziko pri jazde s drogami vysoké. Podľa Európskej komisie približne 25% všetkých úmrtí na cestách v Európe súvisí s alkoholom.

Pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám, realizujú pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku zdravotno-výchovné aktivity na tému prevencie drog. Aktivity sú zamerané najmä na žiakov a študentov základných a stredných škôl.