Informácia k novým vyhláškam ÚVZ SR (novely vyhlášok k režimu na hraniciach, činnosti prevádzok a karanténe osôb)

Novelizácia vyhlášok je primárne reakciou na aktuálne dianie súvisiace s Ukrajinou. Zmeny vo vyhláškach boli prerokované s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Úradom hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru a konzíliom odborníkov.

Vyhlášky sú uverejnené vo Vestníku vlády SR s účinnosťou od 16.2.2022:

Prehľad zmien vo vyhláškach

Hranice:

  • Povinná karanténa sa po vstupe na územie Slovenska nebude vzťahovať na osoby, ktoré na naše územie vstupujú zo susedného štátu, v ktorom boli bezprostredne pred príchodom vystavené ohrozeniu počas vnútroštátneho alebo medzinárodného ozbrojeného konfliktu. Tieto osoby nie sú povinné registrovať sa cez systém eHranica.
  • Povinná karanténa a registrácia v systéme eHranica sa rovnako nebudú vzťahovať na osoby, ktoré vstúpia na územie SR z územia susedného štátu z obavy pred vnútroštátnym alebo medzinárodným ozbrojeným konfliktom a ďalej tranzitujú do krajiny, v ktorej majú udelený pobyt alebo ktorej sú občanmi. Tieto osoby však musia územie Slovenska opustiť do 72 hodín od vstupu naň.

Karanténa:

  • Osoby, ktoré vstúpili na územie Slovenskej republiky z územia susedného štátu, v ktorom boli bezprostredne pred príchodom vystavené ohrozeniu počas vnútroštátneho alebo medzinárodného ozbrojeného konfliktu, budú oprávnené opustiť miesto izolácie alebo karantény na čas nevyhnutný s opustením územia Slovenskej republiky (poznámka: znamená to napríklad, že ak takáto osoba v rámci OTP režimu v hoteli bude mať pozitívny výsledok testu, môže v rámci päťdňovej izolácie opustiť územie Slovenskej republiky).
  • Medzi osoby v osobitnom režime budú zaradené osoby pôsobiace v sektore poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu s potravinami (poznánmka: tento bod súvisí s personálnymi výpadkami na pracoviskách v dôsledku variantu omikron)

Prevádzky:

  • Prevádzky poskytujúce hotelové a podobné ubytovacie služby a turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby budú môcť fungovať v režime OTP.

  

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky