Informácia o nevyhovujúcom výrobku Eifix Vollei aus Bodenhaltung flüssig, pasteurisiert (pasterizovaná vaječná hmota)

Dňa 16. 8. 2017 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) č. 2017.1065-fup182 zaslané následné oznámenie Rakúska k varovnému oznámeniu fipronil vo vajíčkach. Podľa oznámenia bol na Slovensko dodaný prostredníctvom spoločnosti TRANSGOURMET výrobok Eifix Vollei aus Bodenhaltung flüssig, pasteurisiert (pasterizovaná vaječná hmota), obchodná značka: WIESENHOF, balenie: kartónová škatuľa s uzáverom, 1000 g = 969 ml, dátum minimálnej trvanlivosti: 10. 09. 2017, šarža: L 6078-0, výrobca: Eipro Vermarktung GmbH & Co. KG, Nemecko.

Výrobok bol dodaný priamo dodávateľom do štyroch hotelov v Bratislave. Úrad verejného zdravotníctva SR bezprostredne dňa 16. 8. 2017 postúpil informáciu Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto na vykonanie štátneho zdravotného dozoru a kontroly pre prijatie opatrení na ochranu zdravia.

Predmetní odberatelia boli obratom o nevyhovujúcom výrobku informovaní Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto a bolo im nariadené okamžite vyradiť nevyhovujúci výrobok z prevádzok.  Následne dňa 17. 8. 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto vykonal kontroly v predmetných zariadeniach za účelom overenia, či všetky opatrenia boli dôsledne splnené.

Kontrolou bolo zistené, že celkovo bolo spotrebovaných 570 kg (ks) predmetného výrobku a dodávateľovi bolo vrátených  90 kg (ks). Pri kontrole bolo zistené, že odberatelia zo všetkých 4 hotelov neobdržali informáciu od spoločnosti TRANSGOURMET o nevyhovujúcom výrobku. Dodávky do predmetných hotelov boli realizované od 24. 7. 2017 do 14. 8. 2017.

Ďalšie dodávky, resp. výrobné šarže inkriminovaného výrobku t. č. neboli hlásené. Úrad verejného zdravotníctva  SR naďalej  monitoruje situáciu v súvislosti s kontamináciou slepačích vajec a v prípade obdržania informácie o prípadnom riziku bude okamžite reagovať a prijme opatrenia na ochranu zdravia.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky

Zdroj: ÚVZ SR