Informácie o pieskoviskách

V letných mesiacoch  aktuálne vystupuje do popredia problematika detských pieskovísk. Pieskovisko môže byť zdrojom viacerých ochorení. Deti sú na nich vystavené viacerým zdravotným rizikám vyplývajúcim z parazitárneho a mikrobiálneho znečistenia piesku a mechanického poškodenia injekčnými ihlami alebo rozbitým sklom, ktoré sa nachádzajú voľne pohodené v pieskovisku.

Najčastejším zdrojom parazitárnych infekcií sú výkaly psov a mačiek v pieskovisku, ktoré môžu za určitých okolností spôsobiť ochorenia ako napr. toxokaróza /pôvodca škrkavka psia a mačacia/, toxoplazmóza /pôvodca Toxoplazma gondi/, giardióza /pôvodca Giardia intestinalis/, ktoré sú prenosné aj na človeka. Deti v pieskovisku sa nakazia vajíčkami z vylučovaného trusu zvierat,  najmä pri nedodržiavaní hygienických opatrení.  Pôvodcom hnačkových ochorení zo znečisteného piesku môžu byť baktérie – Salmonela enteritidis /vyvoláva  salmonelózu/ a Shigella /vyvoláva shigelózu/. Baktérie sa dostanú do tela dieťaťa špinavými rukami v znečistenom piesku. Najzraniteľnejšou skupinou sú malé deti, ktoré sa infikujú pri hraní sa v piesku.

Riziká z mechanického poškodenia predstavujú najmä poranenia injekčnými ihlami alebo rozbitým sklom. Okrem mechanického poranenia dieťaťa hrozia najmä vírusové infekcie – vírusové hepatitídy /typ B a typ C/ a HIV. Napriek tomu, že pieskoviská predstavujú pre deti určité zdravotné riziko, nie je vhodné zakazovať deťom hrať sa v nich, nakoľko hra v útlom detskom veku predstavuje prirodzený spôsob, ako si vypestovať sociálne návyky medzi vrstovníkmi, rozvíjať primeraný spôsob komunikácie a jemnú motoriku.

RÚVZ so sídlom vo Svidníku  uskutočňuje v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru kontrolu dodržiavania povinností, súvisiacich s prevádzkou pieskovísk v rámci  detských ihrísk v obytných zónach miest, ale aj pieskovísk v rámci vonkajších výchovných zariadení v materských školách, vyplývajúcich z ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská. Podľa nej prevádzkovateľ pieskoviska je povinný pieskovisko čistiť, prekopávať, prehrabávať a polievať pitnou vodou alebo vodou na kúpanie najmenej raz za dva týždne počas sezóny, teda od začiatku marca do konca novembra. Tým zabezpečuje, aby pieskovisko nepredstavovalo riziko ohrozenia zdravia. Pracovníci RÚVZ so sídlom vo Svidníku  vykonávajú aj kontrolu kvality piesku. V roku 2017 v okresoch Svidník a Stropkov bolo spolu odobratých 19 vzoriek piesku z pieskovísk, z toho  15 vzoriek piesku bolo odobraných z pieskovísk zriadených v obytnej zóne, 3 vzorky piesku z pieskovísk mestských materských škôl a 1 vzorka piesku z letného kúpaliska. Všetky odobraté vzorky piesku z pieskovísk vyhovovali najvyššiemu prípustnému množstvu vybraných indikátorov mikrobiálneho a parazitárneho znečistenia piesku, podľa vyhl. MZ  SR č.521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách  na pieskoviská

Detskými pediatrami nebolo hlásené za rok 2016 žiadne parazitárne ochorenie u detí na toxokarózu a toxoplazmózu .

Rodičia by mali vedieť o rizikách infekcie z kontaminovaného pieskoviska a sledovať, v akom piesku sa ich dieťa hrá. Je tiež dôležité pozorovať ho pri hre a zabrániť mu, aby si dávalo ruky do úst, konzumovalo piesok. Jedným z najúčinnejších preventívnych opatrení zostáva stále výchova k základným hygienickým návykom, možnosť očkovania proti hepatitíde typu A a B, zabránenie vstupu zvierat do pieskovísk, ich čistenie od ihiel a odpadkov a odčervovanie psov a mačiek.