Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Oznamovanie protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku

v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z.  o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zverejňuje a sprístupňuje

označenie zodpovednej osoby:

Útvar kontroly a sťažností

Ministerstvo zdravotníctva SR

Limbová 2, 837 52 Bratislava

E-mail: protispolcinnost@health.gov.sk

Telefón: 02/59373111

Spôsoby podávania oznámení:

  • Elektronickou poštou na e-mailovú adresu protispolcinnost@health.gov.sk, ktorá je prístupná 24 hodín denne
  • Písomne na adresu Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava, Útvar kontroly a sťažností, pričom na obálke je potrebné uviesť označenie „protispoločenská činnosť“ a upozornenie „NEOTVÁRAŤ“.