Výberové konanie

Dňa 1. júna 2017 nadobúda účinnosť zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý zavádza „Centrálny informačný systém štátnej služby“ (CISŠS), súčasťou ktorého je aj register výberových konaní. V súvislosti s týmto registrom Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby v spolupráci s Úradom vlády SR vyvinula na portáli 

https://open.slovensko.sk/VK   modul s názvom  „Výberové konania“. 

Výberové konanie vyhlasuje RÚVZ so sídlom vo Svidníku  prostredníctvom tohto registra výberových konaní na ústrednom portáli najmenej 15 pracovných dní pred jeho uskutočnením.

Vyhlásené výberové konanie: