Kontakt

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku

Adresa:        RÚVZ so sídlom vo Svidník

Sov. hrdinov 456/79

089 01 SVIDNÍK

Telefónny kontakt: 054/788 00 12

Email: ruvzsk@uvzsr.sk

IČO: 17335914

DIČ: 2020792092

Regionálna hygienička a generálna tajomníčka služobného úradu:

Mgr. Helena Hrebeňaková, MPH, MHA

Kontakty na oddelenia