História

Z histórie verejného zdravotníctva v regióne Svidník a Stropkov

     Úpravou územno-správneho členenia sa v roku 1968 Vládnym nariadením č. 36/1968 Zb. vytvorili 4 okresy, medzi nimi aj okres Svidník. Bol zriadený na časti územia okresov Bardejov a Humenné. V novovzniknutom okrese boli postupne zriaďované riadiace štátne orgány a organizácie, ktoré mali zabezpečiť postupný hospodársko-ekonomický rozvoj okresu. Riadiacimi aj výkonnými pracovníkmi týchto organizácií boli zamestnanci, pôvodne pôsobiaci v okrese Bardejov.

     Od vzniku okresu funkciu okresného hygienika vykonával na základe doporučenia krajského hygienika Vsl. KNV v Košiciach okresný hygienik ONV Bardejov. Na Okresnej hygienickej stanici v Bardejove začalo vytvárať zariadenie orgánu hygienickej služby vo Svidníku. V roku 1969 toto zariadenie už pracovalo samostatne s počtom 9 kmeňových zamestnancov, ktorí vykonávali základný bežný hygienický dozor a protiepidemické opatrenia a 5 úväzkových pracovníkov, ktorí vypomáhali v kádrovej práci a v zaškoľovaní pracovníkov. Okresná hygienická stanica vo Svidníku sa budovala za účinnej pomoci riaditeľstva OÚNZ vo Svidníku. OHS dostala od MsNV vo Svidníku priestory bytového domu na Dukelskej ulici č. 247 a začala svoju činnosť od 1.4.1970 v spolupráci s OHS Bardejov.

     Terénna časť Okresnej hygienickej stanice (OHS) Svidník, bola zameraná svojou činnosťou na ochranu zdravia a ochranu a tvorbu životného a pracovného prostredia. Zriadené boli základné terénne oddelenia: oddelenie komunálnej hygieny, oddelenie výživy, oddelenie hygieny detí a dorastu, oddelenie hygieny práce a oddelenie epidemiológie. Riaditeľom a okresným hygienikom bol vymenovaný riaditeľ OHS Bardejov a okresný hygienik v Bardejove MUDr. Ivan Galvánek. Vedúcimi jednotlivých terénnych oddelení boli pracovníci OHS Bardejov.

     Napriek skutočnosti, že OHS bola zdravotníckym zariadením, medzi zdravotníkmi nebol záujem o prácu v hygienickej službe a na miesta odborných pracovníkov boli prijímaní nezdravotnícki zamestnanci s príbuznou špecializáciou. Napríklad na oddelení hygieny výživy pracovali poľnohospodársky inžinier a absolventka školy spoločného stravovania. Odborným zdravotníckym pracovníkom bol iba asistent hygienickej služby Jozef Boršč na oddelení epidemiológie, ktorý bol kmeňovým zamestnancom od zriadenia OHS. Zároveň s ním pracoval na oddelení epidemiológie nižší zdravotnícky pracovník Peter Michalič – dezinfektor. 1.2.1972 nastúpila na oddelenie epidemiológie MUDr. Gabriela Ritterová. Základom pre realizáciu úloh, zameraných na ochranu zdravia a tvorbu životného a pracovného prostredia, bolo získavať pre prácu na OHS odborných zdravotníckych pracovníkov – asistentov hygienickej služby a lekárov. Kolektív SZP – AHS sa postupne dopĺňal zdravotnými sestrami – Helena Miščíková a absolventmi nadstavbového pomaturitného štúdia – AHS Marta Ružičková, Anna Vasiľová, Anna Pustá, Helena Kolečavová. Lekári dlho neprejavovali záujem o prácu v preventívnej oblasti zdravotníctva, preto túto činnosť vykonávali vysokoškoláci, ktorí si doplnili vzdelanie doškolením v Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v Bratislave. Boli to Ing. Viktória Močilenková – oddelenie komunálnej hygieny, Ing. Michal Burcák – oddelenie hygieny detí a dorastu, Ing. Michal Guzy – oddelenie hygieny výživy a Mgr. Július Ritter – oddelenie hygieny práce. Odborné vedenie pracovníkmi OHS Bardejov sa riaditeľstvo OÚNZ Svidník v spolupráci s ONV vo Svidníku rozhodlo zrušiť k 1.4.1974. Poverili MUDr. Gabrielu Ritterovú vykonávaním funkcie riaditeľa OHS a okresného hygienika. V roku 1982 prejavili záujem o prácu v oblasti preventívnej medicíny a do OHS Svidník nastúpili 3 lekárky – MUDr. Anna Sovšáková, MUDr. Katarína Čáky – Plavčanová a MUDr. Svetlana Bobáková. Výrazne prispeli k skvalitneniu medicínskej úrovne práce v oblasti ochrany zdravia a tvorby životného prostredia. K skvalitňovaniu a rozširovaniu zdravotnej starostlivosti v okrese Svidník došlo v roku 1981, kedy bola odovzdaná do prevádzky nová budova nemocnice s poliklinikou vo Svidníku. Mala 8 oddelení a 460 lôžok, čo významne prispelo k rozhodnutiu vedenia OÚNZ vybudovať aj laboratórnu časť OHS, pretože laboratóriá OHS Bardejov kapacitne nestačili vyšetrovať vzorky z nemocnice Svidník. Snaha o vytvorenie laboratórnych útvarov sa začína napĺňať v r. 1988, kedy vzniká oddelenie klinickej mikrobiológie pod vedením MVDr. Zásadovej. Oddelenie hygienických laboratórií sa vytvára po vybudovaní laboratórnej budovy v roku 1991. OHS sa konštituuje na úrovni OHS III. stupňa s terénnym a základným laboratórnym vybavením z hygienických a mikrobiologických laboratóriách. V rámci delimitácie OHS z OÚNZ od 1.1.1992 bolo laboratórium klinickej mikrobiológie pričlenené k NsP Svidník. V roku 1995 laboratórium chemicko-fyzikálnych analýz a mikrobiológie životného prostredia získalo certifikát potvrdzujúci, že laboratórium vykonáva skúšky a analýzy v súlade so zásadami správnej laboratórnej praxe, ktoré korešpondujú s dokumentom OECD Principles of GLP.   V roku 1997 laboratória získali certifikát na vyšetrovanie purifikovanej vody, v roku 2000 laboratórium získalo Osvedčenie o súlade so SLP v roku 2002 Osvedčenie o akreditácii. 1.1.2005 dochádza k zrušeniu laboratórií. Laboratórne vyšetrenia pre RÚVZ Svidník vykonáva RÚVZ so sídlom v Prešove. Hygienické stanice v priebehu ďalších rokov prešli niekoľkokrát transformáciou až po dnešné regionálne úrady verejného zdravotníctva.

 

     V súčasnosti na RÚVZ so sídlom vo Svidníku pracuje 22 zamestnancov. Na odd. hygieny životného prostredia a zdravia pod vedením regionálnej hygieničky pracujú Mgr. Lýdia Pillárová a Mgr. Janka Mičáková. Z verejných vodných zdrojov, ktoré pravidelne monitorujeme je v okrese Svidník a v okrese Stropkov zásobovaných 77 % obyvateľov. Rizikovým aj naďalej zostáva zásobovanie obyvateľov z povrchových vodných zdrojov. Naďalej je cca 23 % obyvateľov zásobovaných vodou z individuálnych vodných zdrojov, kvalita ktorých nie je sledovaná.

     Oddelenie epidemiológie dosiahlo nemalé úspechy na poli očkovania, preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia ochorení. V oblasti infekčných ochorení nastal výrazný posun. Postupne došlo k úplnej eradikácií škvrnitého týfusu a brušného týfusu /ktorý sa v našich okresoch v minulosti vyskytoval /detskej obrny, diftérie. Postupným zavádzaním a rozširovaním očkovania došlo aj významnému poklesu ochorení na osýpky, rubeolu, parotitídu, pertussis. Región   okresov Svidník a Stropkov patril medzi regióny s vysokým výskytom infekčnej žltačky typu A. V posledných rokoch   máme hlásené len sporadické ochorenia. I napriek uvedeným skutočnostiam, infekčné ochorenia sa vyskytujú stále a preto je epidemiologická bdelosť na mieste. Objavuje sa celý rad nových ochorení ako AIDS, Vírusová hepatitída typu C, ochorenia vyvolané pomalými vírusmi, hemoragické horúčky s renálným zlyhaním. Migráciou obyvateľstva môžu byť k nám zavlečené i cudzokrajné choroby. Oddelenie v minulosti viedli MUDr. Gabriela Ritterová, MUDr. Svetlana Bobáková. Vedúcou oddelenia epidemiológie je v súčasnosti MUDr. Ingrid Senajová, pod ktorej vedením pracujú Mgr. Jana Vanátová, Mgr. Edita Podaná a Jana Ufnárová.

     Problematika oddelenia hygieny výživy je stále aktuálna. Odborný dozor v začiatkoch bol venovaný jednotlivým potravinárskym prevádzkam, sledovaniu hygienickej úrovni jednotlivých zariadení pod vedením Ing. Guzyho. Neskôr na tomto poste pracovala MUDr. Svetlana Bobáková a MVDr. Kveta Kurucová. Na oddelení hygieny výživy v súčasnosti pracujú Emília Krifková, Renáta Tyčová vedením Mgr. Denisy Kačmárovej.

      Riešenie problematiky závodov, pracovného prostredia, výroby v závodoch   patrí do kompetencie oddelenia preventívneho pracovného lekárstva. V súčasnosti je to dozor nad všetkými drobnými prevádzkami – výrobňami, spolupráca s pracovno – zdravotnými službami pri starostlivosti o zdravé pracovné podmienky. Od začiatku sa nemalou mierou o úspechy na tomto poli zaslúžil Mgr. Július Ritter, ale aj všetci pracovníci, či už bývalí, alebo súčasní – Anna Hanáková a Miroslav Gerek . Oddelenie vedie Ing. Vasilenková.

     Oddelenie hygieny deti a mládeže roky viedol Ing. Burcák, ktorý od začiatku stál pri zrode mnohých predškolských a školských zariadení. Niekoľko rokov odd. pracovalo pod vedením Heleny Miščíkovej či MUDr. Alici Šafranovej. Stále pribúdajú nové problémy v oblasti školstva, ktoré je nutné riešiť a v súčasnosti im pribudlo niekoľko významných projektov v oblasti hygieny detí a dorastu. Na tomto oddelení pod vedením MVDr. Viery Michališinovej pracuje Mgr. Halina Hakunová. S ubúdaním infekčných ochorení, sa objavujú hromadne vyskytujúce sa civilizačné ochorenia.

     Na RÚVZ sa rozšírila činnosť oddelenia Poradenského centra zdravotnej výchovy, Poradňa zdravia. Ich činnosť je zameraná na Prioritné celospoločenské intervenčné aktivity podpory zdravia – zvýšenie pohybovej aktivity, ozdravenie výživy, zdravá rodina, aktivity spojené s významnými svetovými dňami. Odd. na začiatku vzniku viedla MUDr. Svetlana Bobáková, neskôr MUDr. Ingrid Babinská. V súčasnosti je oddelenie spojené s oddelením epidemiológie.

Na úseku HTČ pod vedením Mgr. Jany Skirkovej pracujú Anna Kriľová a vodič Miroslav Kurty.

Osobný úrad a právnu kontrolu vedie JUDr. Alla Kotuličová.

Sídla úradu

  1. ul. Dukelská 247, Svidník
  2. ul. Sovietskych hrdinov 436/28, Svidník
  3. ul. Nábrežná 13, Svidník
  4. ul. Sovietskych hrdinov 78, Svidník
  5. ul. Sovietskych hrdinov 79, Svidník

Terajšia administratívno-prevádzková budova RÚVZ bola odovzdaná do užívania v roku 1972 ako účelová budova Pozemných stavieb, ktorá pôvodne slúžila ako zasadačka, jedáleň a administratívne priestory. Od roku 1992 budova je v správe Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Svidník. V roku 1992 boli v budove realizované drobné stavebné úpravy – boli vytvorené z priestorov jedálne a zasadačky kancelárske priestory. V roku 2000 bola v budove vybudovaná vlastná kotolňa. Z vykonaných oprav rozsiahlejšieho charakteru možno spomenúť obmenu fasády, kompletnú výmenu drevených okien za plastové, výmenu podlahových krytín, teplovodných rozvodov, opravu strechy a pod.

Okresní hygienici /riaditelia/

MUDr. Ivan Galvánek /1968 – 1974/

MUDr. Gabriela Ritterová /1974 – 1992/

MUDr. Svetlana Bobáková, MPH /1992-2007/

MUDr. Ingrid Babinská, MPH /2007-2011/

Mgr. Helena Hrebeňaková, MPH, MHA /2011 – doteraz/