Prístup k informáciam

Miesto, čas a spôsob akým možno získať informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov na RÚVZ vo SVIDNÍKU

Miesto:    RÚVZ Svidník ul. Sovietskych hrdinov č. 456/79

Pracovný čas: 

Základný pracovný čas:             Pondelok až piatok, 7:30 – 15:00 hod

Voliteľný pracovný čas:              Pondelok až piatok, 7:00 – 7.30 a 15:00 – 15:30 hod,

Spôsob: 

– ústne na jednotlivých oddeleniach

– písomne na sekretariáte alebo u kontrolóra-právnika

– telefonicky na čísle 054/7880012, 054/ 7880015

– faxom 054/7522860

– e-mailom: ruvzsk@uvzsr.sk

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, kto ju podáva, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje. Povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. je Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku.

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa ako treba doplnenie žiadosti urobiť. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží bez vydania rozhodnutia.

Na žiadosti povinná osoba písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.

Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie za zákonom stanovených podmienok, adresované povinnej osobe ktorá rozhodnutie vydala.

 

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.