Hygiena deti a mládeže

Oddelenie hygieny detí a mládeže

MVDr. Viera Michališinová, MPH – vedúca oddelenia

Mgr. Halina Hakunová

Mgr. Sára Moskaľová

Hygiena detí a mládeže je medicínsky odbor, ktorý sa v rámci verejného  zdravotníctva zaoberá ochranou, podporou a rozvojom zdravia detí a mládeže. Sleduje a vyhodnocuje zdravie a vývin detí a mládeže vo vzťahu k determinantom zdravia.  Činnosť je zameraná na rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie a zahŕňa systémové opatrenia zamerané na vylúčenie, prípadne zníženie rizika výskytu ochorení a iných porúch zdravia prostredníctvom starostlivosti o zdravé životné a pracovné podmienky, podpory správneho životného štýlu detí a mládeže. Činnosť odboru vychádza z programu Svetovej zdravotníckej organizácie „Zdravie 21 – zdravie pre všetkých v 21 storočí“ a z nadväzujúceho dokumentu „Národný program podpory zdravia“, z Ústavy SR a zo Štátnej zdravotnej politiky.

Náplň práce

 • monitorovanie a vyhodnocovanie zdravotného stavu detí a mládeže,
 • monitorovanie a vyhodnocovanie telesného rastu a vývinu detí a mládeže,
 • sledovanie a hodnotenie pozitívnych a negatívnych vplyvov  životného a pracovného  prostredia a životného  štýlu na vývin organizmu  so zvláštnym zameraním na rizikové faktory vybraných chorôb a chýb,
 • identifikácia zdravotných rizík a navrhovanie riešenia v oblasti ochrany, podpory a rozvíjania zdravia detí a mládeže,
 • spracovávanie, presadzovanie a vyhodnocovanie opatrení a programov:
 • ochrany zdravia a zdravého životného štýlu detí a mládeže,
 • všeobecného posilňovania zdravia a zdravého vývinu detí a mládeže,
 • prevencie vybraných chorôb a chýb.
 • vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad vytváraním a ochranou zdravých životných a pracovných podmienok a nad ochranou zdravia detí a mládeže,
 • vykonávanie zberu, spracovanie, analýzu a prenos informácií z odboru hygieny detí a mládeže a súvisiacich odborov,
 • vykonávanie výchovy mladej generácie ku zdraviu,
 • vykonávanie expertíznej a konzultačnej činnosti,
 • vykonávanie poradenskej činnosti v rámci poradenského centra ochrany a podpory zdravia detí a mládeže.
 • Oddelenie hygieny detí a mládeže sa zameriava aj na realizáciu preventívnych programov a projektov ochrany a podpory zdravia.
 • Projekt „Zneužívanie návykových látok /alkohol, tabak, drogy/ u detí a mládeže na Slovensku“. Jedná sa o celoslovenský prieskum, ktorého cieľom je – na základe dlhodobých štúdií zneužívania návykových látok u detí a mládeže zistiť trendy v danej oblasti a porovnať výsledky  s výsledkami štúdie vybraných európskych krajín.
 • Projekt „Prevencia chybného držania tela u školských detí“.  Cieľom tohto projektu je zmonitorovanie prostredia a ergonomických podmienok počítačových učební na stredných školách v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia žiakov pri práci s počítačom. Súčasťou projektu je aj  zisťovanie zdravotného stavu žiakov /dotazníkovou metódou/ s dôrazom na ochorenia pohybového a zmyslového aparátu.
 • Projekt WHO „Školy podporujúce zdravie a Zdravé materské školy“, ktorý sa realizuje v materských, základných a stredných školách. Zariadenia, ktoré tento projekt realizujú sú držiteľmi certifikátu a sú zaradené do Národnej siete  škôl podporujúcich zdravie. Projekt je svojimi aktivitami zameraný na ochranu a podporu zdravia detí a mládeže, podporu zdravotného uvedomenia, vytváranie optimálnych podmienok  na rozvoj osobnosti dieťaťa, podporu spolupráce rodičov a učiteľov. Zamestnanci regionálneho úradu verejného zdravotníctva vykonávajú koordináciu, odborné usmerňovanie a zdravotno-výchovné aktivity. V okresoch Svidník a Stropkov realizuje projekt 7 materských škôl, 7 základných škôl a 2 stredné školy.