Hygiena výživy

Oddelenie hygieny výživy

Mgr. Denisa Kačmárová – vedúca oddelenia

Renáta Tyčová

Mgr. Jana Haleková

Mgr. Klaudia Daňková

Činnosť:

 • zabezpečuje plnenie úloh v oblasti hygieny výživy, zaoberá sa zdravou výživou, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy obyvateľstva fyziologickému optimu
 • zabezpečuje plnenie úloh v oblasti hygieny výživy vo vzťahu k životným podmienkam a k spôsobu života
 • metodická, konzultačná a expertízna činnosť pre právnické a fyzické osoby
 • šetrenie podnetov a sťažností
 • spolupráca na projektoch ochrany a podpory zdravia
 • preskúšanie odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažnej činnosti, manipulácie s požívatinami a príprava podkladov pre vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti na túto činnosť.

Plní úlohy v oblasti výkonu štátnej správy na úseku ochrany zdravia a výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín:

 1. zaoberá sa posudzovaním stavebno-technických a prevádzkových podmienok z hygienického hľadiska v zariadeniach potravinárskej činnosti, umiestnenia potravinárskych prevádzok, dispozičné riešenia s cieľom vytvorenia podmienok pre minimalizáciu zdrojov, ktoré by mohli viesť k narušeniu hygienickej a zdravotnej bezchybnosti požívatín, posudzovanie návrhov na uvedenie pracovných priestorov do prevádzky, uvedenie stavieb do užívania a na zmenu v užívaní stavby alebo prevádzky, návrhy na schválenie alebo zmenu prevádzkového poriadku pripravuje podklady pre rozhodovaciu činnosť orgánov verejného zdravotníctva
 2. zaoberá sa hygienou predmetov bežného používania, výrobkami, ktoré prichádzajú do priameho alebo nepriameho kontaktu s potravinami a s pokrmami, kde obalové materiály a predmety prichádzajúce do styku s potravinami a s pokrmami a výrobkami ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s ľudským telom, kde patria kozmetické výrobky. V súvislosti s uvedeným:
 3. kontroluje obalové materiály a predmety prichádzajúce do styku s potravinami a pokrmami, so zameraním sa na sledovanie a hodnotenie ich zdravotnej bezpečnosti pri priamom alebo nepriamom styku s potravinami a pokrmami
 4. vykonáva štátny zdravotný dozor nad kozmetickými výrobkami
 5. vykonáva opatrenia na ochranu zdravia súvisiace so zistením nebezpečných obalových materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami a s pokrmami a nebezpečných kozmetických výrobkov, pripravuje podklady pre rozhodovaciu činnosť
 6. prijíma a odovzdáva informácie o nebezpečných obalových materiáloch a predmetoch prichádzajúcich do styku s potravinami a s pokrmami v rámci rýchleho výstražného systému nad potravinami a krmovinami /RAPID/ a o nebezpečných kozmetických výrobkoch v rámci rýchleho výstražného systému nad kozmetickými výrobkami /RAPEX/
 7. pripravuje podklady pre rozhodovaciu činnosť orgánov verejného zdravotníctva
 8. zaoberá sa hygienou výroby a hygienou potravín, ktorá skúma podmienky výroby potravín a pokrmov, ďalej skúma potraviny a pokrmy ako objekty výživy človeka na rôznych stupňoch ich získavania, úpravy, spracovania a uskladňovania, predaja a používania. V súvislosti s uvedeným
 9. sleduje hygienickú a zdravotnú bezpečnosť a biologickú hodnotu potravinových surovín, polotovarov, hotových výrobkov a pokrmov
 10. sleduje nákazy a otravy z potravín a z pokrmov a vypracováva návrhy opatrení na ich prevenciu
 11. kontroluje kritické kontrolné body systémov správnej výrobnej praxe /HACCP/ v potravinárskych prevádzkach a v zariadeniach spoločného stravovania
 12. kontroluje dodržiavanie legislatívnych požiadaviek, týkajúcich sa zdravotného stavu a odbornej spôsobilosti zamestnancov pracujúcich v potravinárskych prevádzkach a v zariadeniach spoločného stravovania
 13. kontroluje úroveň vykonávania sanitácie, dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie v potravinárskych prevádzkach a v zariadeniach spoločného stravovania
 14. vykonáva odber vzoriek potravinových surovín, polotovarov, hotových výrobkov a pokrmov, ako aj hodnotenie výsledkov laboratórnych skúšok
 15. vykonáva a vedie registráciu potravinárskych prevádzok
 16. vykonáva opatrenia na ochranu zdravia, súvisiace so zistením nebezpečných potravín, hotových pokrmov alebo nápojov
 17. pripravuje podklady pre rozhodovaciu činnosť orgánov verejného zdravotníctva

Informácie oddelenia hygieny výživy poskytované podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. môžu sa týkať týchto okruhov za okresy Svidník a Stropkov:

 • Kvalita potravín a predmetov bežného používania v sledovaných ukazovateľoch
 • Výsledky štátneho zdravotného dozoru a potravinového dozoru
 • Výsledky sledovania výživového stavu vybraných skupín obyvateľstva
 • Výstupy hlavných úloh a projektov riešených na oddelení hygieny výživy

Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživy a kozmetických výrobkov

Vyhláška MZ SR 125 2017 – podávanie „tatárskeho bifteku“ v reštauráciach