Preventívne pracovné lekárstvo

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie

Ing. Slávka Vasilenková –  vedúca oddelenia
Hanáková Anna
Gerek Miroslav

Charakteristika odboru

Definícia

Odbor preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie sa usiluje o podporu a udržanie telesnej, duševnej a sociálnej pohody zamestnancov všetkých povolaní, o prevenciu zmien zdravia zamestnancov vyvolávanú pracovnými podmienkami, o ochranu zamestnancov v zamestnaní pred rizikami spôsobenými faktormi škodlivými pre zdravie, o umiestnenie zamestnancov do pracovného prostredia prispôsobeného fyziologickým a psychickým schopnostiam ľudí a ich udržanie v tomto prostredí.

Náplň práce

Preventívne pracovné lekárstvo je nadstavbový medicínsky odbor, ktorý:

 • sleduje biopozitívne vplyvy faktorov pracovného prostredia na zdravie zamestnancov,
 • sleduje podmienky práce vybraných skupín obyvateľstva,
 • navrhuje opatrenia na optimalizáciu pracovných podmienok,
 • identifikuje na pracoviskách zdraviu škodlivé faktory práce a pracovného prostredia,
 • vykonáva štátny zdravotný dozor,
 • pripravuje podklady pre posudkovú činnosť podľa platnej legislatívy,
 • rozhoduje o rizikových prácach,
 • posudzuje možnosti zriaďovania chránených pracovísk a dielní,
 • pripravuje podklady a programy efektívnej ochrany zdravia zamestnancov,
 • odborne usmerňuje fyzické i právnické osoby pri vytváraní pracovných podmienok na pozitívny rozvoj zdravia zamestnancov,
 • kontroluje dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa ochrany zdravia ľudí v pracovnom procese,
 • posudzuje podmienky práce a záťaže faktormi pracovného prostredia na zdravie zamestnancov,
 • zabezpečuje odbery vôd a biologického materiálu,
 • vykonáva prešetrovanie na podozrenie na choroby z povolania a iné poškodenia zdravia z práce,
 • posudzuje projekty z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov pred faktormi pracovného prostredia (hluk, vibrácie, chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, alergény, biologické faktory, faktory spôsobujúce vznik profesionálnych kožných ochorení, psychická a fyzická pracovná záťaž, záťaž teplom a chladom)
 • poskytuje poradenstvo a konzultácie v oblasti zabezpečenia preventívnej zdravotnej starostlivosti, a to najmä v súvislosti s rizikovými prácami,
 • vykonáva expertíznu, dozornú, konzultačnú a metodickú činnosť

Právne predpisy PPLaT

Náležitosti prevádzkového poriadku podľa § 11 NV SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

Náležitosti prevádzkového poriadku podľa § 12 NV SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku

Prednášková a publikačná činnosť