Pracovná zdravotná služba

Zmeny v povinnostiach zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci

 

Informácia k zákonu č. 289/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

Od 01.12.2017 je v platnosti zákon č.289/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmeny sa týkajú Povinnosti zamestnávateľa pri ochrane zdravia pri práci (§ 30), kde:

Zamestnávateľ je povinný:

 • zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou; zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika a vypracovanie písomného posudku o riziku aj pri každej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika,
 • ak pracovná zdravotná služba zistí takú zmenu pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika zabezpečí vypracovanie písomného posudku o riziku,
 • ak pracovná zdravotná služba nezistí takú zmenu pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika zabezpečí vypracovanie písomného záznamu o posúdení rizika,
 • zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do:

druhej kategórie najmenej raz za 18 mesiacov,

tretej kategórie alebo štvrtej kategórie najmenej raz za rok,

 • vypracovať v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou každoročne k 31.decembru informáciu o výsledkoch posúdenia zdravotného rizika a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, počet zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikovú prácu, a hodnotenie zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k práci a do 15.januára nasledujúceho roka ju predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva,
 • poskytnúť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva súčinnosť pri prešetrovaní pracovných podmienok a spôsobu práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania.

Od 01.07.2018 vznikne pre zamestnávateľov nová povinnosť, a to oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie v rozsahu podľa odseku 3 t.j. názov pracoviska, názov profesii s uvedením faktorov práce a pracovného prostredia, ktorým sú zamestnanci vystavení a počet zamestnancov pracoviska k 31.decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Zmeny sú aj v poskytovaní pracovnej zdravotnej služby.

Pracovnú zdravotnú službu (PZS) vykonávajú zdravotnícki pracovníci:

 • lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, pracovné lekárstvo, preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, služby zdravia pri práci, verejné zdravotníctvo,
 • verejný zdravotník (VZ),
 • zdravotnícki pracovníci v tíme pracovnej zdravotnej služby.

Od nadobudnutia účinnosti zákona č. 289/2017 Z. z. nevykonávajú činnosť PZS (dohľad nad pracovnými podmienkami) pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 1 alebo 2 bezpečnostní technici, autorizovaní bezpečnostní technici, ani bezpečnostnotechnická služba.

Poskytovateľ zdravotnej spôsobilosti , ktorý je

 • fyzickou osobou-podnikateľom, si môže činnosť PZS vykonávať osobne (lekár s uvedenou špecializáciou),
 • právnickou osobou, si môže činnosť PZS vykonávať zdravotníckym pracovníkom, ktorý je s ním v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.

PZS pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej alebo druhej kategórie

Výkon PZS sa zabezpečuje:

 • vlastnými zamestnancami t.j. lekár s určenou špecializáciou, VZ alebo vlastný tím PZS
 • dodávateľským spôsobom
 1. fyzická osoba-podnikateľ, ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a poskytuje PZS prostredníctvom lekára s určenou špecializáciou,
 2. právnická osoba, ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a poskytuje PZS prostredníctvom lekára s určenou špecializáciou,
 3. fyzická osoba-podnikateľ, ktorá je VZ a má živnostenské oprávnenie na vykonávanie dohľadu nad pracovnými podmienkami,
 4. právnická osoba, ktorá má živnostenské oprávnenie na vykonávanie dohľadu nad pracovnými podmienkami a poskytuje PZS prostredníctvom VZ,
 5. fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej úrad verejného zdravotníctva vydal oprávnenie na PZS.

PZS pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do tretej alebo štvrtej kategórie

Výkon PZS sa zabezpečuje:

 • vlastnými zamestnancami t.j. vlastným tímom PZS,
 • dodávateľským spôsobom – vykonáva fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej úrad verejného zdravotníctva vydal oprávnenie na PZS.

Posudok o riziku a kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík, ktorý vypracoval bezpečnostný technik, autorizovaný bezpečnostný technik alebo bezpečnostnotechnická služba podľa predpisov účinných od 1. augusta 2014 do 30. novembra 2017, zostáva v platnosti do času zmeny pracovných podmienok na pracovisku, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika pri práci a kategóriu práce z hľadiska zdravotných rizík.

 

Vypracoval: Ing. Vasilenková, odd.PPLaT

Dňa: 03.01.2018