Odporúčané postupy ÚVZ SR pre zber a likvidáciu odpadu vznikajúceho pri testovaní klinických vzoriek rýchlotestami na laboratórnu diagnostiku SARS-Cov-2

Odpad z pracovísk sa zbiera denne a separovane. Biologicky kontaminovaný odpad sa skladuje vo vyhradenom priestore najviac 7 dní, v priestore vybavenom chladiacim zariadením najviac 14 dní, o čom sa vedie písomná evidencia. Je potrebné dbať, aby nedochádzalo k jeho zneužitiu, odcudzeniu a aby k nemu nemali prístup nepovolané osoby napr. deti, i.v. narkomani a pod.

Klasifikácia odpadov zo zdravotníckych zariadení podľa katalógu odpadov:

     180101  –  ostré predmety okrem 180103 (biologicky nekontaminované) – O

     180103  –  odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podlieha osobitným                    požiadavkám u hľadiska prevencie nákazy (biologicky kontaminovaný     odpad) – N


N – nebezpečný odpad     O – ostatný odpad


Zariadenia, ktoré produkujú ostrý a nebezpečný (biologicky kontaminovaný) odpad, sú  povinné nakladať s odpadom v zmysle Zákona o odpadoch. Vykonávajú separovaný zber odpadu. Spravidla uzatvárajú zmluvu na odber (odvoz) a zneškodňovanie nebezpečného odpadu s fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie vlastniacou koncesnú listinu na vykonávanie koncesnej živnosti v oblasti nakladania s odpadmi.


Zo zdravotníckej legislatívy nebezpečný odpad upravuje vyhláška MZ SR č. 553/2007 Z. z. v § 9 nasledovne:

  • Odpad z pracoviska zariadenia sa zbiera denne a oddelene. Biologicky kontaminovaný odpad sa skladuje vo vyhradenom priestore najviac sedem dní, v priestore vybavenom chladiacim zariadením najviac 14 dní, o tom sa vedie písomná evidencia. Biologicky kontaminovaný odpad sa môže skladovať aj zmrazovaním najviac na tri mesiace.

  • Nebezpečný odpad sa ukladá do oddelených, uzatvárateľných, nepriepustných a mechanicky odolných, podľa možnosti spáliteľných nádob alebo do uzatvárateľných plastikových vakov na jednorazové použitie.

  • Ostrý odpad, pri ktorom hrozí riziko poranenia, sa ukladá do spáliteľných hrubostenných nepriepustných obalov.

  • Triedenie zhromaždeného odpadu sa zabezpečí tak, aby nedochádzalo k jeho zneužitiu, odcudzeniu a aby k nemu nemali prístup nepovolané osoby, zvieratá a hmyz. S odpadom sa zaobchádza tak, aby neprišlo k porušeniu jeho obalu.

 

Likvidácia ostrého a nebezpečného odpadu vznikajúceho pri vyšetrovaní SARS-CoV-2 rýchotestom 


Z prakického hľadiska pri vyšetrovaní rýchotestom bude vznikať ostrý odpad a biologický odpad (platničky, tampóny a rukavice kontaminované krvou). Všetok tento odpad je možné odkladať do hrubostennej nepremokavej  nádoby  s možnosťou uzatvorenia (na trhu sú dostupné k tomu slúžiace typizované nádoby) a jeho likvidácia spolu s nebezpečným odpadom ZSS. Ak  ZSS bežne neprodukuje nebezpečný odpad, je možné dať zozbieraný odpad odviesť a zlikvidovať prostredníctvom  fyzickej  osoby oprávnenej na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi.  Ak odber vykonávajú pracovníci zdravotníckeho zariadenia, je možné odpad zlikvidovať vrámci likvidácie ostrého a nebezpečného odpadu  zdravotníckeho zariadenia. Takýto odpad nie je možné likvidovať spolu s komunálnym odpadom.