Svetový deň boja proti HIV/AIDS

  Každoročne si 1. decembra pripomíname Svetový deň boja proti AIDS.

Jeho cieľom je upozorňovať ľudí na problém AIDS, zlepšiť ich vedomosti o tejto chorobe, jej šírení a najmä prevencii. Ochorenie AIDS sa na svete objavilo v roku 1981, na Slovensku bol prvý prípad zaznamenaný v roku 1985.  Napriek pokroku v liečbe zostáva toto ochorenie stále nevyliečiteľné.

     Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 bolo k 30. 9. 2018 zaznamenaných u občanov Slovenskej republiky a cudzincov 1046 prípadov infekcie vírusom HIV. Z 884 prípadov u občanov Slovenskej republiky sa 783 vyskytlo u mužov a 101 u žien. U 116 osôb prešla HIV infekcia do štádia AIDS a zaznamenaných bolo 72 úmrtí HIV infikovaných osôb (z toho 53 v štádiu AIDS).

     Väčšina HIV infekcií bola v SR zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi a získanie nákazy homosexuálnym stykom bolo stanovené v 63,5% prípadov. Heterosexuálnym stykom bolo prenesených 23,2% infekcií, 1,9% injekčným užívaním drog (zo 16 prípadov väčšina získaná mimo SR), 0,1% transfúziou krvi (jeden prípad nákazy mimo SR v roku 1986) a v 11,3% prípadov nebol spôsob prenosu stanovený.  Najviac HIV infikovaných ľudí žije vo väčších mestách a najvyššia kumulatívna incidencia HIV infekcie je dlhodobo v Bratislavskom kraji.

 

     Slovenská republika v ostatných rokoch naďalej patrí k členským štátom Európskej únie s najnižšou incidenciou HIV infekcie. Avšak v poslednom desaťročí pozorujeme u nás vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie a rýchlo stúpa aj počet ľudí žijúcich s HIV infekciou (793 občanov Slovenskej republiky žijúcich s HIV infekciou k 30.6.2018). V rokoch 2014 až 2016 bol zaznamenaný historicky najvyšší výskyt nových prípadov HIV infekcie v jednom kalendárnom roku so stabilným počtom 80 až 90 nových prípadov. V roku 2017 bolo v Slovenskej republike diagnostikovaných celkovo (u občanov SR i cudzincov) 72 nových prípadov HIV infekcie. Zaznamenaný bol mierny medziročný pokles vo výskyte prípadov HIV infekcie o 17,2% a piaty najvyšší výskyt v jednom kalendárnom roku. Od roku 1985 doteraz je výskyt a proces šírenia nákazy charakterizovaný hlavne dvoma javmi: väčšina prípadov sa v jednotlivých rokoch vyskytla u mužov (len 20-25% podiel žien) a väčšina prípadov HIV infekcie je u občanov Slovenskej republiky prenášaná pohlavným stykom (takmer 90% infekcií).

 

     V prvom polroku 2018 bolo v Slovenskej republike diagnostikovaných celkovo (u občanov SR i cudzincov) 52 nových prípadov HIV infekcie. U občanov Slovenskej republiky bolo od 1.1.2018 do 30.6.2018 diagnostikovaných a epidemiologicky vyšetrených 42 nových prípadov HIV infekcie (39 prípadov u mužov a 3 prípady u žien). V tomto období bolo diagnostikovaných 7 prípadov syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS) a tri úmrtia pacientov s HIV infekciou. U občanov Slovenskej republiky bola nákaza akvirovaná v 17 prípadoch homosexuálnym stykom, v 10 prípadoch heterosexuálnym stykom a v 15 prípadoch nebol zatiaľ spôsob prenosu nákazy stanovený. U cudzincov pri ich pobyte v Slovenskej republike bolo od 1.1. do 30.6.2018 hlásených 10 nových prípadov HIV infekcie (z toho 1 prípad v štádiu AIDS).

 

 

Kumulatívny počet prípadov HIV u občanov SR a cudzincov k 30.06.2018

 

 

Výskyt prípadov HIV a AIDS od roku 2001 do 30.06.2018

(len občania SR a cudzinci s trvalým pobytom)

 

Kumulatívny počet prípadov HIV/AIDS v krajoch SR k 30.06.2018

(len občania SR a cudzinci s trvalým pobytom)

 

 

Prípady HIV infekcie registrované v jednotlivých krajoch od roku 2008 do 30.06.2018

(len občania SR a cudzinci s trvalým pobytom)

Kraj 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Banskobystrický 3 1 2 6 2 4 4 5 5 7 5
Bratislavský 23 17 11 17 16 37 30 30 23 21 10
Košický 2 5 2 1 2 4 4 2 3 5 3
Nitriansky 6 3 2 9 6 13 11 13 18 11 9
Prešovský 0 4 0 2 1 5 7 5 3 2 5
Trenčiansky 3 7 2 2 7 5 7 9 9 3 2
Trnavský 5 4 4 4 4 6 13 11 12 6 6
Žilinský 7 4 2 5 5 6 7 4 9 11 2
Spolu SR 49 45 25 46 43 80 83 79 82 66 42

 

Rozdelenie prípadov HIV infekcie podľa spôsobu prenosu Kumulatívne údaje od roku 1985 do 30.06.2018                        

(len občania SR a cudzinci s trvalým pobytom)