Oznámenie o začatí prevádzky

Podanie oznámenia je možné listinne alebo elektronicky:

  • osobne v podateľni úradu alebo písomne na adresu úradu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Svidník,
  • elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy: www.slovensko.sk,
  • elektronicky prostredníctvom portálu elektronických služieb.

Oznámenie v listinnej forme je potrebné vytlačiť, vyplniť, podpísať a spolu s prípadnými priloženými prílohami zaslať na adresu regionálneho úradu alebo osobne doručiť do podateľne úradu.

Vzor žiadosti

Pred stiahnutím formulára žiadosti si, prosíme, prečítajte informáciu o spracúvaní osobných údajov (pdf, 649 kB). K žiadosti je potrebné doložiť „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“ (pdf, 341 kB)

K podaniu oznámenia o začatí prevádzky na RÚVZ SK v listinnej forme je možné využiť vzor oznámenia o začatí prevádzky (pdf, 243 kB).