Vzor žiadosti na odbornú spôsobilosť

Pred stiahnutím formulára žiadosti si, prosíme, prečítajte informáciu o spracúvaní osobných údajov (pdf, 370 kB)
K žiadosti je potrebné doložiť „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“ (pdf, 349 kB).

Formuláre žiadostí o overenie odbornej spôsobilosti na RÚVZ so sídlom vo Svidníku na činnosti:

Opravná skúška
Žiadateľ, ktorý nevyhovel z jednej časti skúšky, môže opravnú skúšku vykonať najneskôr do 6 mesiacov, ak tak nevykoná, z evidencie uchádzačov sa vyradí. Pri opravnej skúške sa postupuje rovnako ako pri skúške.

Žiadosť o opravnú skúšku na overenie odbornej spôsobilosti (pdf, 253 kB).