Vzor žiadosti o vydanie záväzného stanoviska

Podanie žiadosti je možné listinne alebo elektronicky:

  • osobne v podateľni úradu alebo písomne na adresu úradu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Svidník,
  • elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy: www.slovensko.sk,
  • elektronicky prostredníctvom portálu elektronických služieb: portálu elektronických služieb

Vzor žiadosti

Pred stiahnutím formulára žiadosti si, prosíme, prečítajte informáciu o spracúvaní osobných údajov (pdf, 650 kB). K žiadosti je potrebné doložiť „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“ (pdf, 570 kB)

K zostaveniu žiadosti je možné využiť vzor žiadosti o vydanie záväzného stanoviska regionálneho úradu verejného zdravotníctva (pdf, 248 kB).

V prípade chýbajúcej prílohy alebo iných nedostatkov v žiadosti o vydanie záväzného stanoviska budete o tejto skutočnosti upovedomený obdržaním  „Výzvy na odstránenie nedostatkov podania“, resp. vrátenie na doplnenie s priložením dokladov v určenom termíne. Ak doklady nebudú v termíne doložené, záväzné stanovisko nebude vydané.