Zmeny v posudkovej činnosti s účinnosťou od 21.7.2020

V súvislosti so zákonom č.  198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 došlo aj k nasledovným zmenám v posudkovej činnosti orgánov verejného zdravotníctva pri uvádzaní priestorov do prevádzky.

Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby sú povinné predkladať návrhy na uvedenie priestorov do prevádzky na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných činností; ustanovenie § 13 ods. 4 písm. a) sa nevzťahuje na

 1. priestory, na ktoré bolo vydané rozhodnutie podľa § 13 ods. 4 písm. a), pri zmene osoby prevádzkovateľa bez zmeny podmienok prevádzky,
 2. ubytovacie zariadenia okrem zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby,63) a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorých sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou,
 3. telovýchovno – športové zariadenia,
 4. zariadenia starostlivosti o ľudské telo,
 5. prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením a na iné zariadenia s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na zotavovacích podujatiach a iných hromadných podujatiach,
 6. administratívne priestory,
 7. priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín.

Títo prevádzkovatelia však majú oznamovaciu povinnosť najneskôr v deň začatia činnosti príslušnému orgánu verejného zdravotníctva:

 1. oznámiť písomne
 1. obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko a bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
 2. miesto prevádzky,
 3. názov prevádzky,
 4. špecifikáciu činnosti v priestoroch prevádzky,
 5. dátum začatia činnosti v priestoroch prevádzky,

    2. predložiť prevádzkový poriadok, ak to ustanovuje tento zákon.

 

Všetky prevádzky naďalej podliehajú štátnemu zdravotnému dozoru zameranému na dodržiavaním ustanovení tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia.

 

Tlačivo na oznamovaciu povinnosť (doc)

Formulár pre elektronické oznámenie (pdf)