Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k postupom pri organizácii a prevádzke zotavovacích podujatí podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Usmernenie nadobúda účinnosť k 1.7. 2022 a vydáva sa s cieľom aktualizovať podmienky prevádzky zotavovacích podujatí.


Zotavovacie podujatie podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. je organizovaný pobyt najmenej piatich detí a mládeže do 18 rokov veku na čas dlhší ako štyri dni, ktorého účelom je rekreácia detí a mládeže, posilnenie ich zdravia a zvýšenie ich telesnej zdatnosti. Zotavovacie podujatia verejnosť pozná aj pod názvom „tábory“.


Priložený dokument upravuje postupy pri organizácii a prevádzke zotavovacích podujatí, ako sú:

  • Povinnosti prevádzkovateľa pri zabezpečení ochrany zdravia účastníkov zotavovacieho podujatia,

  • hygienické  požiadavky,

  • požiadavky na prípravu stravy a stravovanie,

  • spôsob zásobovania pitnou vodou,

  • dopravu,

  • režimové opatrenia,

  • postup v prípade výskytu infekcie COVID – 19 ,

  • nakladanie s odpadom,

  • prehlásenie o bezinfekčnosti,

  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.


Usmernenie v plnom znení nájdete tu.