Uznesenie vlády SR: Najdôležitejšie informácie, dátumy a výnimky

Vychádzanie mimo svojich obydlí bude regulované i po ďalšie dni. Na základe pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie o tom uznesením rozhodla Vláda Slovenskej republiky.


Presné znenie uznesenia vlády SR, ktoré definuje výnimky z obmedzeného pohybu na území SR od 9. do 14 novembra nájdete tu:


Zároveň sa na regulovaný pohyb po území Slovenska vzťahujú aj vyhlášky ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Vyhlášky ÚVZ SR (vstup do prevádzok a pracovísk) platné od 9. do 15. novembra pre modré a červené okresy nájdete tu:


Izolácia v domácom prostredí (karanténa) sa nariaďuje pozitívne testovaným osobám. Na osoby, ktoré sa rozhodli nezúčastniť plošného testovania, sa pravidlá pre domácu izoláciu nevzťahujú. Takéto osoby sa majú riadiť pravidlami zverejnenými v uznesení vlády SR.


CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“


Podmienky izolácie pozitívne testovaných ľudí v rámci plošného testovania podrobne upravuje vyhláška uverejnená vo Vestníku vlády SR (str.24)


Z vyhlášky vyplýva, že každá fyzická osoba, ktorá obdrží pozitívny výsledok antigénového testu podstupuje izoláciu v domácom prostredí, v karanténnom ubytovacom zariadení alebo v inom vhodnom ubytovaní na dobu 10 dní od obdržania výsledku testu. Po dobu v izolácii v domácom prostredí sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.


Osoba je povinná:

  • dodržiavať izoláciu v domácom prostredí, v karanténnom ubytovacom zariadení alebo inom vhodnom ubytovaní, dodržiavať opatrenia zamerané na obmedzenie fyzického kontaktu
  • o výsledku testu informovať telefonicky, mailom, alebo SMS správou svojho ošetrujúceho lekára
  • denne sledovať klinické príznaky typické pre ochorenie spôsobené COVID-19 (aspoň jeden z príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu); v prípade objavenia sa príznakov respiračnej infekcie kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup,
  • denne merať a zaznamenávať telesnú teplotu,
  • dodržiavať prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok,
  • dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami okrem osôb v spoločnej domácnosti, resp. v objekte určenom na izoláciu,
  • v prípade poskytnutia nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti v mieste izolácie alebo ústavnom zdravotníckom zariadení bezodkladne informovať o svojom prenosnom ochorení.


Izolácia sa ukončuje po desiatich dňoch v prípade, že sa nevyskytli klinické príznaky v posledných 3 dňoch. Ak sa v priebehu izolácie objaví horúčka alebo príznaky respiračnej infekcie, osoba je povinná kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup.


Izolácia v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení sa nevzťahuje na čas spojený s:

a) nevyhnutným poskytnutím zdravotnej starostlivosti,

b) za účelom odberu biologického materiálu na mobilnom odberovom mieste.


Môžem ísť ako pozitívne testovaná osoba počas domácej karantény prevziať nákup alebo vyvenčiť psa? Praktické informácie k tejto téme nájdete tu:


Všetky dostupné informácie o celoplošnom testovaní nájdete na stránke www.somzodpovedny.sk. Akcia Spoločná zodpovednosť prebehla v gescii Ministerstva obrany, v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva a Ministerstvom vnútra.Text vypracoval: Odbor komunikácie ÚVZ SR