Portál otvorených dát

Portál otvorených dát vznikol v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktorej zámerom je zlepšovanie vládnutia a spravovania vecí verejných cez zvyšovanie transparentnosti, efektivity a zodpovednosti. Tento portál má slúžiť pre občanov, podnikateľov, tretí sektor, ale aj pre samotnú verejnú správu. Umožní sa tým lepší prístup k informáciám, pretože sa na jednom mieste zhromaždia informácie o umiestnení dát verejnej správy vhodných na ďalšie spracovanie. Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že stačí, ak verejná správa poskytne kvalitné dáta a samotní občania vytvoria používateľsky atraktívne koncepty a aplikácie. Rovnako sa potvrdilo, že významným užívateľom zverejnených dát a novovytvorených aplikácií sú samotné inštitúcie verejnej správy.

data.gov.sk je katalóg obsahujúci rôzne užitočné dáta z internetu, o ktorý sa starajú ľudia z komunity. Môžete tu zbierať odkazy na dáta z webu pre seba a ostatných, alebo vyhľadávať v dátach, ktoré zozbierali iní. Podľa typu dát (a formy použitia) je data.gov.sk katalóg schopný ukladať kópiu dát alebo im poskytnúť priestor v databáze spolu so základnými vizualizačnými nástrojmi.

Ciele, ktoré má naplniť portál otvorených dát –  Zverejňovať diaľkovo prístupné dáta v strojovo spracovateľnej forme s použitím otvorených štandardov a verejných licencií.

  • Zverejňovať metadáta (t.j. popis dát, význam jednotlivých „stĺpcov v tabuľke“ či okienok vo formulári), diaľkovo prístupné, v strojovo spracovateľnej forme s použitím otvorených štandardov a verejných licencií

Datasety zverejňované RÚVZ so sídlom vo Svidníku

Názov datasetu Umiestnenie datasetu (link)
Objednávky tovarov a služieb /XML/ Rok 2015, Rok 2016, Rok 2017, Rok 2018, Rok 2019, Rok 2020,Rok 2021, rok 2022, rok 2023 
Faktúry za tovary a služby /XML/ Rok 2015, Rok 2016, Rok 2017, Rok 2018, Rok 2019, Rok 2020, Rok 2021, rok 2022, rok 2023
Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení XML
Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách XML
Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo XML
Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov XML