Vyhodnotenie „Svetového dňa vody 2023“

    Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku pri príležitosti Svetového dňa vody poskytoval dňa 22.marca 2023 orientačné analýzy vôd zo studní a odborné poradenstvo v oblasti zásobovania a kvality pitnej vody. Bezplatné vyšetrenie sa týkalo vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov – studní a bolo zamerané na 2 vybrané základné ukazovatele kvality pitnej vody – dusičnany a dusitany.


     Z celkového počtu 90 analyzovaných vzoriek bola 1 vzorka nevyhovujúca v ukazovateli dusičnany a dusitany. V tejto vzorke došlo k prekročeniu limitných hodnôt definovaných vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou. Limitné hodnoty pre dusičnany sú 50 mg/l a pre dusitany 0,50 mg/l.
     

     Pri príležitosti Svetového dňa vody bola dňa 24.3.2023 organizovaná prednáška v Dome detí Božieho milosrdenstva v Stropkove, kde pracovníčky oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia klientov tohto zariadenia oboznámili s tematikou pitnej vody, jej potreby a dôležitosti vo svete.

 

Oddelenie HŽPaZ, RÚVZ Svidník